РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Начало

Добре дошли в архивната страница на РИОСВ Хасково

НОВО

  РИОСВ-Хасково е с нов сайт

  ВАЖНО: Срокът за подаването на годишни отчети за дейности по управление на отпадъци чрез Нациолналната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) е удължен до 31 март 2022 г.

 15 февруари 2022 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Хасково на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

  Важна информация за притежателите на разрешителни по Закона за водите

РИОСВ- Хасково препоръчва на гражданите да се възползват от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път!

ВАЖНО: Задължително водене на отчетност чрез НИСО от 01.01.2021г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване за 3 броя ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Важно: Изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Р. България на отпадъци, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: Информация за кандидатстване по ПРСР 2014-2020

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2020г.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

Указания за регистрация на диви животни

REACH- актуално 

ИАОС: Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Европейски индекс, визуализиращ данните за качеството на атмосферния въздух в България. Интерактивна карта

Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

Информационен ежедневен бюлетин на НКЦ към МОСВ за състоянието на атмосферния въздух

Публични регистри

Полимерни торбички

Последни новини

Зелен телефон

038/ 60 16 28
(всеки работен ден от 8:30 до 17:30ч)

0882 532 791
(при аварийни ситуации в извън работно време)

Предприети действия
Оперативна програма
Околна среда
2014-2020 г.
С лице към хората
С лице към хората