РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други


Обществен достъп на заявление за изгаряне на отпадъци от "Зайчев и син" ООД
01/11/2012

ОБЯВА

на основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, РИОСВ – Хасково

ПРЕДСТАВЯ
на обществен достъп и обсъждане документите, внесени от
„ЗАЙЧЕВ И СИН“ ООД, ГР.ХАРМАНЛИ

за издаване на разрешение за извършване дейност с отпадъци с код R 1 – Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия.
Отпадъците, които ще се изгарят са с код и наименование по списъка на отпадъците: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF модифицирани горива, получени от отпадъци).

Документите са на разположение на заинтересуваните лица в сградите на:
РИОСВ – Хасково;
Общинска администрация Харманли;
Общинска администрация Любимец;
Интернет страницата на РИОСВ, гр.Хасково.
За въпроси и становища, заинтересуваните лица могат да се обръщат към г-н Петър Стаматов на тел. 038/601617 или на e-mail: [email protected].

Заявление

Удостоверение

Описание на метода на третиране на отпадъци

Схема

Материален и топлинен баланс

Проект за рекултивация

Декларация

План за собствен мониторинг

Договор

Договор

Заповед

Скица

Скица

Списък