РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Опасни химични вещества

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС. 

► Информация за извършени проверки на предприятия попадащи в обхвата на гл.7 раздел 1 на ЗООС.

 

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на
Регламент 1907/2006 (REACH) - Заповед РД-250/08.04.2009 г.

Уважаеми, дами и господа,

На 1 юни 2007 година влиза в сила Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Сългасно Регламента всеки производител или вносител на химично вещество, произведено или внесено в количество над 1 тон/годишно в самостоятелен вид, в препарат или в изделие (от което веществото се отделя при нормални и предвидими условия на употреба), следва да извърши предварителна регистрация в Европейската Агенция по химикали в Хелзинки в периода от 1 юни до 1 декември 2008 година.

Производителите и вносителите на химични вещества, в самостоятелен вид и в прерарати, които не са направили предварителна регистрация в указания период, няма да могат да ги пускат на пазара, докато не извършат същинска регистрация. Ако внасяното вещество няма да бъде регистрирано от производителя извън ЕС посредством определен от него, установен в Общността изключителен представител, то вносителят е длъжен да регистрира това вещество.

Потребителите по веригата трябва да се уверят, че използваните от тях вещества са регистрирани и че тяхната употреба е включена в информационния лист за безопасност изготвен от производителя или вносителя. Целта на Регламента REACH е постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, в условията на свободно движение на химикалите на вътрешния пазар, заедно с подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в областта на химикалите.

От 1 юни 2008 година започна процедура по регистрация на невъведени (нови) вещества и предварителна регистрация на въведени (съществуващи) на пазара в ЕС химични вещества, които са произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година, поне веднъж след 1 юни 2007 година.

Сроковете за извършване на същинската регистрация са разделени по тонажни групи и категория на опасност. Преходните периоди важат само ако е направена предварителна регистрация и веществото отговаря на определението за въведено вещество по член 3(20) на REACH.

I-ва група: 31 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 000 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007г.;
  • вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;
  • вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

 II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 100 до 1 000 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;

III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 1 до 100 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.; 

 Актуално REACH:

Попитайте ECHA относно подаването на заявления за разрешаване. - на 25 февруари 2015 г. от 11:00 до 13:00 часа (10:00 до 12:00 часа централноевропейско време) ECHA предлага консултация на официалните езици на държавите - членки на ЕС. Можете да си запазите час за консултация между 2 и 18 февруари 2015 г. Как? - Вижте тук.

ново  На 20 януари 2015 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) пусна предварително конфигурирана версия на IUCLID 5 за улеснение на индустрията при подаване на заявления за разрешаване. Тя е предназначена за компании, които не са инсталирали IUCLID 5, предимно малки и средни предприятия, които ще изготвят досие, за да кандидатстват за разрешаване.

Предварително конфигурираната версия на IUCLID 5 за заявления за разрешаване можете да намерите на уебстраницата на IUCLID 5. Тя съдържа частично предварително попълнени набори от данни за веществата в приложение ХІV.

Тази версия на IUCLID 5 не цели да замести най-новата версия на програмата или вече инсталираните такива, които също могат да се използват за изготвяне на досие за разрешаване, ако потребителят желае.

 ново Европейската агенция по химикали публикува интернет страница относно предстоящите регистрации през 2018 г. Интернет страницата ще подпомага и насочва потенциалните регистранти по време на регистрационния процес. 

Въпроси и отговори относно споровете при обмена на данни за целите на регистрацията по REACH

Съвети към регистрантите и потребителите надолу по веригата във връзка с оценката на вещества съгласно REACH 

 Износ и внос PIC:

С пускането на версия 1.1 на ePIC на 8 януари 2015 г., потребителите от индустрията могат да създават и подават своите годишни доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година към съответните определени национални органи. С новата версия на ePIC, проект на доклад ще се генерира автоматично, предварително попълнен с наличните данни в системата. След като докладите са финализирани, те ще могат да бъдат изпратени на определените национални органи за обобщаване.

На 2 септември 2014 година стартира  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) - ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Обръщаме внимание, че уведомленията и разрешенията за износ ще се подават директно от износителите чрез ePIC.

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2015 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос".

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.

 CLP 2015 - Действайте сега!

Брошура "Класифициране и етикетиране на химикали"

Важно Приложими изисквания при пускането на пазара на опасни смеси
 
Компаниите, нотифицирали вещества по CLP и регистрантите по REACH имат възможност да обсъждат класификацията и етикетирането им чрез нов инструмент за комуникация в списъка с класификация и етикетиране на Европейската агенция по химикали (ECHA). Повече......
 
Във връзка с измененията на Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), с цел адаптирането му към актуализациите на Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), обръщаме внимание на следните изменения на регламента и датите на влизането им в сила. Повече......
 
Европейската агенция по химикали (ECHA) приема нотификации за списъка с класификация и етикетиране и от Изключителни Представители, определени съгласно Регламент REACH

Публично достъпна база данни на ECHA с класификация и етикетиране на вещества, нотифицирани по Регламент CLP.

МОСВ Химични вещества

Законодателство

Тук може да намерите повече информация за всички необходими документи за издаване на разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Регистър на издадените разрешителни по чл.104 от ЗООС на предприятия и/или съоръжения, разположени на територията контролирана от РИОСВ – Хасково

Формат на уведомление за износ – Приложение II към Регламент (ЕО) 689/2008 за износа и вноса на опасни химикали. Информация, изисквана съгласно член 7 на Регламент (ЕО) 689/2008

Приложение №2 към чл.7, ал.1, т.2 – Списък на инвентаризараното оборудване

Инвентаризационнен формуляр

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии

Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещетва и пестициди

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители (УОЗ)

Техническо ръководство по прилагане на законодателството в областта на опасните химични вещества и препарати

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането  и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати

Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни регистрации от базата данни в REACH-IT.

 Срокове за докладване за живака
 Износ и съхранение на живак
 Първите шест вещества, обект на Разрешаване по REACH

Допълнителна информация относно новите индустриални УОЗ химикали – полибромирани дифенил етери (РBDE) и  перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните соли и перфлуороктан  сулфонил флуорид (PFOS-F)

- Въпросник за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE):(тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер),OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер) в различни приложения

- Въпросник за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)   в различни приложения

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент (ЕО) 647/2004 на Европейския парламент относно детергентите

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH

Информация за полибромирани дифенил етери (PBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина и деривати (PFOS) в смеси и изделия в съответствие с Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)

Европейската агенция по химикали включи нови вещества, предизвикващи сериозно безпокойство в списъка с кандидати за разрешаване по REACH

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

2013- Година за регистрация на вещества по Регламент REACH

Обобщен актуален кандидат- списък за разрешаване по регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2013 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос" в сайта на МОСВ. Обръщаме внимание и на актуализацията на Приложение I, в което са включени нови вещества.
 
Приложими изисквания при пускането на пазара на опасни смеси

Важно за регистрацията на вещества по REACH през 2013 г.

Нови вещества включени в приложение ХІV на Регламент REACH

Резюмирана информация относно четири доклада на Европейската агенция по химикали за определени употреби на кадмий, свързани с вписване 23 (Cd) в приложение ХVІІ на REACH (рестрикции).

ново ЕСНА организира webinar, който ще представи софтуеърния продукт OECD QSAR Toolbox и неговите функционалности. Два примера ще обхванат крайни точки от практическо значение за крайния срок за регистрация през 2018 г. по REACH (напр. кожна сенсибилизация, токсичност за водни организми). Уебинарът ще се проведе на 17 юни от 11 до 13 часа. Участието изисква регистрация.

ново ЕСНА организира семинар с цел подобряване информираността на индустрията относно процедурата за подаване на заявления за разрешаване. Семинарът ще се проведе на 29 и 30 юни 2015 г. в сградата на ЕСНА, гр. Хелзинки, Финландия. Крайният срок за регистрация е 1 юни 2015 г.

Текущи консултации по предложения за хармонизирана класификация и етикетиране 


 назад