РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015
Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г.
02/11/2015

 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Първото издание на ЕСНО през 2009 г. стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския съюз. Всички досегашни издания, включително и тазгодишното седмо издание на ЕСНО, се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015, ще стартира след по-малко от месец! Вече можете да направите регистрацията на вашите дейности. Участвайте в ЕСНО 2015, за да помогнете да се увеличи осведомеността за намаляването на отпадъците! Регистрирайте своята идея за  дейности на сайта за регистрация преди 06.11.2015 г. ТУК.  

 Както и през изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми на трите „R”:
- Намаляване на отпадъци (reduce)
- Повторна употреба на продукти (reuse)
- Рециклиране на материали (recycle)

През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията. Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, информационни бюлетини за всяка от темите и други можете да намерите на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu . Aко все още нямате предвид някакви дейности за ЕСНО 2015, можете да се вдъхновите от секцията "Идеите за действия".

Характеристика на ЕСНО дейностите:

Управлението на отпадъците в Европа е повлияно от редица европейски регламенти, основаващи се на йерархия за управление на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяването ("Най-добрият отпадък е този, който не се произвежда"). В съответствие с това, в Европейската седмица за намаляване на отпадъците се поставя акцент върху най-високите нива на йерархията на отпадъците.
За да бъдат утвърдени, предложените действия в ЕСНО трябва да се фокусират върху една или повече от следните теми:
1. Стриктно избягване и намаляване при източника: действия, които имат за цел да се повиши информираността за неотложността от намаляване на количеството на отпадъците, които произвеждаме, и съвети за това, как да се избегне или намали генерирането на отпадъците при източника (например чрез насърчаване на домашно компостиране или стикер анти-реклама за пощенската кутия, избиране на чешмяна вода и т.н.), както и действия, които да накарат потребителя да помисли за околната среда при всяка покупка и при избора на продукти, които имат малко или са без опаковки; продукти, които носят екомаркировка (намаляване на вредното съдържание на продукта); купуване в по-големи количества, правене на безналични подаръци и т.н.
2. Повторна употреба и подготовка за повторна употреба: действия, които имат за цел да се напомни на обществеността, че продуктите могат да имат втори живот; действия, които насърчават отлагане на покупката на нов продукт, като вместо това се предпочитат ремонтирани продукти или такива за повторна употреба; насърчаване на донорството на продукти, които не са вече необходими; действия, които имат за цел да повишат информираността на потребителите - като изборът на продукти за многократна употреба, наемане на предмети вместо купуване и т.н.
3. Сортиране на отпадъците и рециклиране: действия, които имат за цел да помогнат хората да подобрят своето поведение за сортиране на отпадъци - как да се затвори цикълът на материалните ресурси; насърчаване на хората да занасят отпадъците на правилното място; организиране на посещения на центрове за сортиране и съоръжения за рециклиране и т.н.
4. Европейски ден за почистване: действия, насочени към привличане вниманието на хората и медиите към проблема с количеството на отпадъците, които незаконно се изхвърлят в природата - в горите, по плажовете, по речните брегове и т.н. Тези действия следва, доколкото е възможно, да включват съобщение за устойчиво управление на отпадъците и отговорността на хората за управлението на  отпадъците и потреблението, по-специално чрез насърчаване предотвратяването на отпадъците, предоставяне на съвети за това, как да се избегне замърсяването и т.н.

Всяка година се предлага форма на поредица от действия, насочени към конкретни теми, свързани с предотвратяване на образуването на отпадъците:
2013: Повторна употреба
2014: Спиране на хранителните отпадъци!
2015: Дематериализация - да правим повече с по-малко!
2016 *: Превенция на опасни отпадъци!
* За 2016 г. предложената тема предстои да бъде потвърдена въз основа на приоритетите на равнище Европейски съюз.

Всяко постъпило от участниците в кампанията предложение за действие, което е фокусирано  изцяло върху тема, различна от посочените по-горе, ще бъде отхвърлено (например дейности, основани на изгаряне или други методи за оползотворяване на "отпадъци с използване на енергия" ще бъдат отказани).
Общи въпроси, свързани с управлението на отпадъците и на въздействието на отпадъците, могат да бъдат разгледани като част от действия за ЕСНО, но дължимото внимание следва да се обърне на приоритета за предотвратяването на отпадъците в йерархията за управление на отпадъците.

Дати на провеждане на дейностите:

Дейностите на ЕСНО трябва да се извършат единствено по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2015 г. - между 21 и 29 ноември 2015.
В допълнение може също да покажете дейности, които са били извършени или са резултат от действия по трите R, или са дни за почистване, които са се случили преди това, до датите на ЕСНО 2015.

Харта за участие в ЕСНО за Организатори:

Характеристика на Организатора - Организаторът следва да бъде класифициран съгласно следните категории:
• Администрация/Публична институция
• Асоциация/ НПО
• Бизнес фирма/ Индустриално предприятие 
• Образователна институция
• Индивидуален гражданин
• Друго (например болница, старчески дом, културна институция и т.н.)
Предложението за действие ще бъде валидирано от национален, регионален или местен EWWR координатор, отговарящ за съответната област.

Декларация за ангажимент на Организатора:

Организаторът на ЕСНО дейности трябва да е лесно и ясно разпознаваем:
• Да бъде юридическо лице или физическо лице;
• Всяко действие трябва да бъде регистрирано и официално потвърдено от (национален, регионален или местен) ЕСНО координатор, който обхваща областта, в която действието ще се проведе. Регистрациите ще бъдат извършени чрез инструмента за регистрация на www.ewwr.eu или чрез инструмента за регистрация на уебсайтове на координаторите;
• Действие в ЕСНО ще се извършва съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на страната, в която се осъществява дейността, и ще получи разрешенията, необходими за правилното му провеждане;
• Действието ще се стреми да популяризира и насърчава положителни навици и поведение;
• Действието ще се осъществява в дух на откритост и сътрудничество, а не по агресивен или недостоен  начин;
• Действията няма да се използват или да служат на политически или религиозни цели и няма да бъдат в нарушение на добрите нрави;
• При никакви обстоятелства една валидирана ЕСНО дейност не трябва да се фокусира върху марка или фирмен бранд;
• Организаторът се задължава да използва логата на Европейската седмица за намаляване на отпадъците и програма LIFE само в рамките на регистрираните ЕСНО действия. Правата за използване на тези емблеми са ограничени единствено до това действие;
• Организаторът се задължава да направи оценка на проведените дейности след тяхното приключване (количествена и качествена оценка);

За повече информация се свържете с АСЕКОБ - национален координатор за България.
Контакти: тел. 0878 577 973, e-mail: [email protected]

Забележка: Всички, които ще се регистрират и включат в инициативата е желателно да споделят своите идеи и планирани събития с РИОСВ- Хасково на е–mail: [email protected] 

Как да намалим отпадъците в ежедневието?

РИОСВ- Хасково кани обществеността да се включи в ЕСНО- 2015 с подходящи инициативи за намаляване на отпадъците в заобикалящата ни среда!