РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Задължения на операторите извършващи дейности с употреба на органични разтворители
14/10/2015

Задължения за представяне на информация за консумация на разтворител, количество вложени разтворители и План за управление на разтворителите

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. посл. изм. ДВ, бр. 24/2013 г.) при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтвоители  (ПСКР), определени в приложение № 2 от Наредбата изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ-Хасково в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година. В декларацията се попълва и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители.
Образец на Декларация може да изтеглите от ТУК.

В случай, че консумацията на разтворители на дадена инсталация превишава съответната праговата стойност за консумация на разтворител, определена  в  приложение № 2 на Наредба № 7/21.10.2003 г. операторите на инсталации ежегодно представят планове за управление на разтворителите (ПУР). ПУР обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно пред РИОСВ-Хасково на хартиен и електронен носител не по-късно от 31 март на текущата година.
Операторите на повече от една инсталация, попадаща в обхвата на наредбата, изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

РИОСВ-Хасково утвърждава всеки ПУР с решение по образец съгласно приложение № 9 от Наредбата или издава мотивиран писмен отказ за утвърждаването му в срок до 31 май на текущата година.

За непредставяне в срок на необходимата информация, в Закона за чистотата на атмосферния въздух е предвидена административно – наказателна мярка – имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

Категории дейности с употреба на разтворител, които попадат в обхвата на
Наредба № 7/21.10.2003 г. (съгласно Приложение № 2)

1. Топъл ролен офсетов печат (Прагова стойност за консумация на разтворители ПСКР –  15 тона/год.).
2. Дълбок печат за издания (ПСКР 25 тона/год.).
3. Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране, ротативен ситопечат върху текстил/картон (ПСКР 15 тона/год.).
4. Почистване на повърхности на продукти (с използване на препарати по чл. 10, ал. 1 – с рискови фрази R 40, 45, 46, 49, 61 - ПСКР 1 тон/год.).
5. Друго почистване на повърхности на продукти (ПСКР 2 тона/год.).
6. Боядисване на превозни средства (МПС от катег. М1, M2, M3, N1, N2, N3)
(ПСКР 0,5 т/г.).
7. Нанасяне на покритие върху рулони (ПСКР 25 тона/год.).
8. Други покрития, включително върху метални и пластмасови повърхности, текстил, тъкани, филмови ленти и хартия (ПСКР 5 тона/год.).
9. Покрития върху намотъчен проводник (ПСКР 5 тона/год.).
10. Нанасяне на покрития върху дървесни повърхности (ПСКР 15 тона/год.).
11. Химическо чистене - няма годишен праг, за всички инсталации се представя ежегодно до 31 март План за управление на разтворителите (ПУР).
12. Импрегниране на дървесина (ПСКР 25 тона/год.).
13. Финиширане на естествени кожи (ПСКР 10 тона/год.).
14. Производство на обувки (ПСКР 5 тона/год.).
15. Ламиниране на дървесина и пластмаса (ПСКР 5 тона/год.).
16. Нанасяне на слепващи покрития (ПСКР 5 тона/год.).
17. Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила (ПСКР 100 тона/год.).
18. Преработка на каучук (ПСКР 15 тона/год.).
19. Извличане на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла (ПСКР 10 т/г.).
20. Производство на фармацевтични продукти (ПСКР 50 тона/год.).