РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на органични разтворители
08/10/2015

 

 РИОСВ-Хасково информира  всички оператори,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органичен разтворител  и/или смеси съдържащи органичен разтворител, попадащи в обхвата на Приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн.ДВ, бр. 96/2003г. с посл. изм. и доп. ДВ бр.40 от 2010г.), че във връзка с чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) (ДВ, бр. 102/2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) инсталациите, извършващи дейности по Приложение 1 от горецитираната наредба, независимо от  количеството вложени разтворители – под праговата стойност на консумация на разтворители (ПСКР) или над ПСКР, за календарна година се регистрират в публичен регистър. Инсталациите, използващи разтворители при дейността си се вписват в публичния регистър, достъпен на интернет страницата на РИОСВ - Хасково и на всяка от тях след изпълнение на процедурата по регистрация  се издава Удостоверение за регистрация.

Под инсталация се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Процедурата по регистрацията започва с подаване на заявление по образец №1 и посочените към него приложения.

Удостоверението за регистрация е безсрочно и се издава в 14 дневен срок след подаване на заявлението при условие, че информацията в него и приложенията към него не трябва да се коригират и/или допълнение.

Всяка промяна в обстоятелствата  вписани в заявлението и/или приложенията му се отразяват в регистъра след подадено от оператора на инсталацията заявление за вписване на промяна в обстоятелствата - образец №2 и посочените към него приложения.

Към заявлението се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл.2, ал.1;

3. Документ за платена такса:

- съгласно чл.17а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – таксата е в размер на 158 лева.

- съгласно чл.17а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.12  от Закона за чистотата на атмосферния въздух – таксата е в размер на 60 лева.

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

          За инсталациите по чл.117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

При смяна на управител на фирмата е необходимо операторът да уведоми РИОСВ – Хасково.

            Съгласно чл.34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл.30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 

           Образец № 1 съгласно чл. 30л, ал. 3 и Образец № 2 съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ може да изтеглите от Тук.