РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на органични разтворители
08/10/2015

 

 РИОСВ-Хасково информира  всички оператори,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органичен разтворител  и/или смеси съдържащи органичен разтворител, попадащи в обхвата на Приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн.ДВ, бр. 96/2003г. с посл. изм. и доп. ДВ бр.40 от 2010г.), че във връзка с чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) (ДВ, бр. 102/2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) инсталациите, извършващи дейности по Приложение 1 от горецитираната наредба, независимо от  количеството вложени разтворители – под праговата стойност на консумация на разтворители (ПСКР) или над ПСКР, за календарна година се регистрират в публичен регистър. Инсталациите, използващи разтворители при дейността си се вписват в публичния регистър, достъпен на интернет страницата на РИОСВ - Хасково и на всяка от тях след изпълнение на процедурата по регистрация  се издава Удостоверение за регистрация.

Под инсталация се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Процедурата по регистрацията започва с подаване на заявление по образец №1 и посочените към него приложения.

Удостоверението за регистрация е безсрочно и се издава в 14 дневен срок след подаване на заявлението при условие, че информацията в него и приложенията към него не трябва да се коригират и/или допълнение.

Всяка промяна в обстоятелствата  вписани в заявлението и/или приложенията му се отразяват в регистъра след подадено от оператора на инсталацията заявление за вписване на промяна в обстоятелствата - образец №2 и посочените към него приложения.

Към заявлението се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл.2, ал.1;

3. Документ за платена такса:

- съгласно чл.17а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – таксата е в размер на 158 лева.

- съгласно чл.17а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.12  от Закона за чистотата на атмосферния въздух – таксата е в размер на 60 лева.

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

          За инсталациите по чл.117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

При смяна на управител на фирмата е необходимо операторът да уведоми РИОСВ – Хасково.

            Съгласно чл.34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл.30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 

           Образец № 1 съгласно чл. 30л, ал. 3 и Образец № 2 съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ може да изтеглите от Тук.