РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ще се проведе обществено обсъждане на планове за управление на резервати на територията на РИОСВ- Хасково
25/03/2015

 

На 31 март ще се проведе обществено обсъждане на проекти за планове за управление на поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”. Обсъждането се осъществява в рамките на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”. Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Общественото обсъждане ще се състои от 10:00 часа в сградата на Регионалната дирекция на горите в Кърджали. Съгласно законовата уредба проектите на планове за управление на защитени територии ще се внесат в Министерството на околната среда и водите.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са опазване и дългосрочно устойчиво управление на резерватите, възстановяване и подобряване на посетителската инфраструктура чрез поставяне на информационно- указателни табели, оформяне и маркировка на туристическите пътеки, монтиране на беседки. Акцент е повишаване на обществената ангажираност и информираност в полза на съхраняване на уникалното биологично разнообразие в резерватите  чрез образователни дейности. Друга основна цел на проекта е възстановяване на местообитанията на черен бор и на популациите на белоглав, египетски и черен лешояд чрез изграждане на площадка за изкуствено подхранване.

Докладите са на разположение на всички заинтересовани физически и юридически лица всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в РИОСВ - Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция „Превантивна дейност”, направление „БРЗТЗ”.