РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Актуално износ и внос (PIC)
23/02/2015

 

С пускането на версия 1.1 на ePIC на 8 януари 2015 г., потребителите от индустрията могат да създават и подават своите годишни доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година към съответните определени национални органи. С новата версия на ePIC, проект на доклад ще се генерира автоматично, предварително попълнен с наличните данни в системата. След като докладите са финализирани, те ще могат да бъдат изпратени на определените национални органи за обобщаване.

На 2 септември 2014 година стартира  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) - ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Обръщаме внимание, че уведомленията и разрешенията за износ ще се подават директно от износителите чрез ePIC.

Обръщаме внимание на износителите и вносителите на химикали от Приложение I към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали за задължението им да информират компетентния орган до 31 март 2015 г. относно количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I в самостоятелен вид или като съставка на смес през предходната година. Форматът на изискуемата информация е публикуван в раздел "Износ и внос".

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.