РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ученици от СОУ „Васил Левски”- Хасково посетиха Резерват „Вълчи дол”
22/10/2014

 

Ученици с изявени интереси по биология и екология от СОУ „Васил Левски”- Хасково,  заедно с експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково посетиха Резерват „Вълчи дол”. Образователната инициатива е част от дейностите по проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и реализиран от РИОСВ- Хасково.

Експерти по биоразнообразие от регионалната екоинспекция представиха значимостта на резервата и характерните и застрашени видове птици и растения в района. Младите природолюбители имаха възможността да наблюдават с бинокли белоглави лешояди. Учениците на място се убедиха, че в резервата няма замърсени участъци и теренът е чист и поддържан. За участниците бяха осигурени информационно-образователни материали за изготвяне на табла и макети в извънкласните им дейности по биология и екология.

Към настоящия етап със средства по проекта е ремонтиран пътят за достъп до резервата, маркирани са туристическите пътеки, поставени са скамейки за отдих и информационно- указателни табели за улеснение на посетителите. В момента се изготвя План за управление на резервата, предстои изграждане на противопожарна наблюдателна кула и площадка за подхранване на лешояди. С цел повишаване на екологичната култура и информираност на учениците са предвидени и други организирани посещения на резервата с образователна насоченост.

Южно от язовир "Студен кладенец", в землищата на с. Студен кладенец, с. Стари чал и с. Бойник, на площ от 774,7 ха е разположен единственият в Източните Родопи естествен резерват със строг режим на охрана "Вълчи дол". Територията на резервата включва разнообразни местообитания: бук, горун, благун,цер, келяв габър, драка, мъждрян и характерните съобщества на люляка. 14 вида от срещаните в резервата растения са включени в Червената книга, между които родопската горска майка, родопският силивряк, хипомаратума и др. Резерватът се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици. На неговата територия са установени общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Районът на резервата е много важно място за търсене на храна и почивка на световно застрашените от изчезване черен лешояд и царски орел, срещат се още белоглав лешояд, сокол скитник, черен щъркел, бухал, скална зидарка, син скален дрозд и зеленогуша овесарка.

Повече информация за проекта Тук.
Повече информация за Резерват "Вълчи дол" Тук.