РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Освободиха 120 костенурки на територията на РИОСВ- Хасково
31/07/2014

 

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково взеха участие в освобождаването на 120 сухоземни костенурки, които бяха пуснати в естествената им среда. Животните бяха конфискувани в началото на юли по време на рутинна проверка от РПУ- Раковски и временно настанени в Спасителния център „Зелени Балкани“.

Костенурките бяха намерени в лек автомобил и предназначени за продажба. След края на съдебното производство срещу извършителите, животните бяха освободени в района на Източни Родопи, на територията на Община Ивайловград.

Костенурките са от двата вида– шопоопашата и шопобедрена, които са световно защитен вид, вписан в Международния съюз за защиа на природата. И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.