РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отмяна на Наредба № 2 от 22.01.2013 г.
30/06/2014


С Решение №7415 от 03.06.2014 г. по дело № 3133/2014 г. на Върховния административен съд (ВАС), 5-членен състав се отменя Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.).

На 04 юни от Министърът на околната среда и водите е подписана Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по управление на отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014 г. Наредбата влиза в сила от 03.06.2014 г. с цел да не се допусне наличие на период от време, в който липсва нормативна уредба на обществените отношения, регламентирани с наредбата.

Заверените отчетни книги по Наредба № 2 от 2013 г. се водят до приключването им - § 10 от ПРЗ на Наредба №1 от 04 юни 2014 г.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2014 г. остава същият – 10 март, като те ще трябва да се предоставят по образците на Наредба №1 от 04 юни 2014 г.

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри