РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Съобщение
30/04/2014

На основание чл. 17, ал.9 във връзка с чл.18, ал.1, т.1-4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околнатасреда УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че в законо установеният срок е представен протокол от проведеното обществено обсъждане на ДОВОС за ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Седефче”, община Момчилград, обл. Кърджали в РИОСВ Хасково. Представени са 7 броя становища подкрепящи ИП и ДОВОС и един брой становище против реализацията на инвестиционното предложение, предоставено от Хасан Пашаль. В изпълнение изискванията на чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС в законоустановеният срок е представено становище на възложителя на ИП „Горубсо-Кърджали“ АД по представените становища по време на общественото обсъждане.
Доклада за ОВОС е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: www.haskovo.riosv. Всички останали приложения към ДОВОС, включително становището на възложителя във връзка с чл.17, ал.5 от НУРИОВОС са на разположение на всички заинтересувани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция "Превантивна дейност", направление ОВОС и ЕО.
За контакти във връзка с процедурата по ОВОС можете да се обръщате към г-жа Тонка Атанасова тел.: 038/601614, вкл. и по електронна поща:  [email protected]