РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Съобщение
30/04/2014

На основание чл. 17, ал.9 във връзка с чл.18, ал.1, т.1-4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околнатасреда УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че в законо установеният срок е представен протокол от проведеното обществено обсъждане на ДОВОС за ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Седефче”, община Момчилград, обл. Кърджали в РИОСВ Хасково. Представени са 7 броя становища подкрепящи ИП и ДОВОС и един брой становище против реализацията на инвестиционното предложение, предоставено от Хасан Пашаль. В изпълнение изискванията на чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС в законоустановеният срок е представено становище на възложителя на ИП „Горубсо-Кърджали“ АД по представените становища по време на общественото обсъждане.
Доклада за ОВОС е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: www.haskovo.riosv. Всички останали приложения към ДОВОС, включително становището на възложителя във връзка с чл.17, ал.5 от НУРИОВОС са на разположение на всички заинтересувани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция "Превантивна дейност", направление ОВОС и ЕО.
За контакти във връзка с процедурата по ОВОС можете да се обръщате към г-жа Тонка Атанасова тел.: 038/601614, вкл. и по електронна поща:  [email protected]