РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 12.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

И тази година е забранено ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от РИОСВ- Хасково
30/04/2014

     Със заповед за на министъра на околната среда и водите от 25.04.2014г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие забраната е в сила. Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му.

     На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”- в землището на гр. Любимец, „Лозенски път”- в землището на гр. Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли.

     На територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен са известни 16 находища на вида (всичките обявени за защитени местности), за 13 от които през тази година е в сила забраната за ползване на вида. 

     За неспазване на заповедта е предвидена глоба по ЗБР, която е в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица.
  
     Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.