РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт “ЕО и ОВОС"
28/03/2014

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” в административно звено- дирекция „Превантивна дейност”


І.ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ.

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
1.1 Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец - Приложение 2 към чл.17 ал.1 от  Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат;
1.2 Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
1.3 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
1.4 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка) ако има такъв;
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- образование: висше - / минимална степен – професионален бакалавър/ -  инженерна химия, екология;
- професионален опит – не се изисква;

Име, презиме и фамилия на кадидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата /1/

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността /2/

Основание за недопускане

1. Айше Шабан Реджеб

да

да

 

2. Весела Христова Стоянова

да

не

Няма необходимата

специалност

3. Гергана Вълкова Генева-Савова

да

да

 

4. Виктория Желязкова Николаева

да

да

 

5. Емил Иванов Иванов

да

да

 

6. Светла Господинова Янева

да

да

 

7. Кремена Пенчева Симеонова

да

да

 

8. Иван Тенчев Иванов

да

да

 

9. Антония Добромирова Георгиева-Николова

да

не

Няма необходимата

специалност

10. Ася Асенова Хаджиева

да

да

 

11. Петя Ангелова Петрова

да

не

Няма необходимата

специалност

12. Костадин Андреев Кръстев

да

да

 

13. Радослав Костов Милев

да

да

 

14. Светослав Христов Христов

да

да

 

15. Златимира Данчева Накова

да

да

 

16. Лидия Янкова Иванова

да

не

Няма необходимата

специалност

17. Михаил Захариев Георгиев

да

да

 

 ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а/ Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Айше Шабан Реджеб
2. Гергана Вълкова Генева-Савова
3. Виктория Желязкова Николаева
4. Емил Иванов Иванов
5. Светла Господинова Янева
6. Кремена Пенчева Симеонова
7. Иван Тенчев Иванов
8. Ася Асенова Хаджиева
9. Костадин Андреев Кръстев
10. Радослав Костов Милев
11. Светослав Христов Христов
12. Златимира Данчева Накова
13. Михаил Захариев Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на 07 април 2014 г. /понеделник / от 10:30 часа в сградата на РИОСВ – гр.Хасково на адрес: ул. “Добруджа” № 14, ет. 5 за решаване на тест.

б/ Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 

Име, Презиме, Фамилия

Основание за недопускане

1. Весела Христова Стоянова

Няма необходимата специалност

2. Антония Добромирова Георгиева-Николова

Няма необходимата специалност

3. Петя Ангелова Петрова

Няма необходимата специалност

4. Лидия Янкова Иванова

Няма необходимата специалност

 

Подписи на конкурсната комисия:
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….
4. ………………..
5. ……………….
                                                                                                                         
Дата:27.03.2014г.
гр.Хасково 
                                                                                           
Законодателство:
ЗАКОН за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми