РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

15 февруари е крайният срок за подаване на годишни отчети за флуорирани парникови газове и вещества нарушаващи озоновия слой
20/01/2014


     Във връзка с изпълнение на изискванията на  Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, изготвянето на годишните  отчети се извършва по единни форми за докладване на информацията за флуорираните парникови газове и за веществата, които нарушават озоновия слой.

     Ползвателите на флуорирани парникови газове /ФПГ/ и вещества, които нарушават озоновия слой /ВНОС/, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 4, преработвателите изготвят годишен отчет за количествата ФПГ и ВНОС, преработени през отчетната година съгласно формата по приложение № 5. Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече ФПГ и ВНОС, изготвят информация за оборудването съгласно формата по приложение № 6.

     Отчетите се предоставят в Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорираните парникови газове, не по-късно от 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.