РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград с азотни оксиди
Аварията е отстранена
08/11/2013

 

След подадени сигнали на 04.11.2013г. до РИОСВ- Хасково за изпускане на големи количества жълто- кафяв дим от комин на производствената площадка на „Неохим” АД- гр.Димитровград бе извършена незабавна проверка на място.

Екоекспертите установиха, че жълто- кафявия дим се изпуска от комин №9 на инсталацията за производство на 60% азотна киселина (нов цех). Инсталацията не е била в експлоатация от 10.06.2013 г. поради извършване на годишен планов ремонт. Съгласно заповед на главния изпълнителен директор  на „Неохим”АД, на 02.11.2013г. започва пускането на инсталацията при което възниква технически проблем и част от технологичните газове се изпускат в атмосферния въздух от комин №9. Изпусканите в атмосферния въздух азотни оксиди се регистрират от системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ). Регистрираните стойности първоначално превишават определените норми, но в резултат на предприетите мерки за отстраняване на проблема, стойностите на изпусканите в атмосферния въздух азотни оксиди започват да намаляват. След представянето на годишния доклад за извършването на СНИ на оператора ще бъде наложена санкция.

От направената справка с данните от системата за качеството на атмосферния въздух се установи, че изпусканите от комин №9 азотни оксиди не водят до наднормено замърсяване на въздуха в Димитровград. Данните, регистрирани от Измервателната станция ”Раковски” в гр. Димитровград  показват, че от 3 до 7 ноември 2013 г. вкл. до настоящия момент не са отчетени превишения на средночасовата норма на азотен диоксид. Регистрираните средночасови стойности за азотен диоксид са в интервала от 4 до 39,77 µg/m3 и са многократно под допустимата средночасова норма от 200 µg/m3  и под алармения праг за уведомяване на населението от 400 µg/m3. Стойностите са десетки пъти по-ниски от нивото, чието превишаване е свързано с риск за здравето на населението и при превишаването на което се предприемат незабавни мерки. По последна информация от ,,Неохим''АД, аварията вече е напълно отстранена. Всички технологични газове се пречистват, в резултат на което отделяните в атмосферния въздух азотни оксиди, регистрирани от системата за СНИ не превишават допустимата норма.

От страна на Регионалната екоинспекция днес е изпратено писмо до кмета на Община Димитровград с пълна информация за ситуацията. РИОСВ- Хасково продължава да следи данните за концентрациите на азотен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”- Димитровград.