РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишенията на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград бяха обсъдени на работна среща
10/10/2013

 

     Работна среща във връзка със зачестилите превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух на гр. Димитровград, се проведе между представители на РИОСВ-Хасково, Община Димитровград и ТЕЦ „Марица-3” АД. На срещата, проведена в общината  присъстваха директорът на РИОСВ- Хасково инж. Димитър Илиев, кметът на Димитровград Иво Димов, изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица-3” АД инж. Петър Петров, еколози  и експерти по опазване чистотата на атмосферния въздух.   

     Участниците в срещата изразиха единодушно мнение, че са налице факти за  преразглеждане местоположението на АИС „Раковски“- Димитровград, в съответствие с изискванията на Приложение №6 към чл. 11 от Наредба № 12/15.07.2010г. и на т.6 от Приложение №2 към чл.12, ал.4 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. 

     Автоматичната измервателна станция „Раковски“ е разположена на мястото,  на което се намира в момента,  от юли 1993 година. От тогава до сега са настъпили редица промени в инфраструктурата в близост до измервателната станция, които възпрепятстват нормалната циркулация на въздушните маси: допълнително изградена покривна конструкция на зеленчуковия пазар, засилен автомобилен трафик и разположен в близост до пазара реновиран наскоро паркинг, наличие на развила се след изграждане на станцията дървесна растителност, увеличена консумация на твърдо гориво през отоплителния сезон в близко разположените жилищни сгради и др.

     Община Димитровград пое ангажимент да предостави нов подходящ терен- общинска собственост за преместване и монтиране на измервателната станция. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица-3” АД изрази готовност дружеството да финансира разходите по преместване на АИС „Раковски”. От Общинска администрация- Димитровград ще бъде изпратено писмо до МОСВ и ИАОС за преразглеждане и промяна на местоположението на АИС „Раковски”.