РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията наложи през юни санкции за над 140 000 лв.
02/07/2013

     През месец юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 122 проверки на 119 обекта. Дадени са 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 7 акта и са наложени 2 санкции за 142 497 лв. Издадени  са 6 наказателни постановления на обща стойност 4 200 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 159 170,43 лева.

     Наложена е санкция на “Неохим”АД, гр.Димитровград на стойност 142 366 лв. за превишение на нормите за допустими емисии за  азотни оксиди на инсталацията за производство на 43%-на азотна киселина. Въз основа на представения годишен доклад за извършени собствени непрекъснати измервания през 2012г. на инсталацията са регистрирани превишения на средномесечните стойности на азотни оксиди за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, ноември и декември м.г. поради неефективната работа на пречиствателното съоръжение.

     През месеца от екоинспекцията са издадени 4 наказателни постановления по Закона за водите за нарушения на условия в разрешителни за заустване. Съставени са 2 акта и са издадени 2 наказателни постановления на физически лица от гр. Любимец за откриване на складове за изкупуване на билки без регистрация в РИОСВ– Хасково. Съставени са актове още за неизпълнения на предписания, за съхранява на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място, за установено неработещо видеонаблюдение на площадка на отпадъци, за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност.

     През отчетния  период междуведомствена комисия с участието на РИОСВ- Хасково провери по заповед на областния управител 130 потенциално опасни язовири и реки на територията на 10 общини в региона. През месеца по заповед на Министъра на околната среда и водите бяха извършени проверки и на всички складове за съхранение на залежали пестициди на територията на инспекцията. На Зеления телефон са постъпили 8 сигнала.