РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май
20/05/2013

Мотото на Международния ден на биологичното разнообразие през 2013 година е „Вода и биоразнообразие“. Честването на 22 май е в рамките на обявените от ООН "Десетилетие на биологичното разнообразие 2011 – 2020" и  Международната година за сътрудничество в областта на водите- 2013 г. Мотото на деня на биоразнообразието е избрано да съвпадне с темата на годината, която акцентира върху важната роля на биоразнообразието и екосистемите за сигурност на водите и за устойчиво развитие.

Честването на Международния ден на биологичното разнообразие– 22 май ще даде възможност на страните- членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят повече информация на обществеността по темата за състоянието на водата и водните ресурси, както и за предприемане на активни действия за опазването им.  Водата е от съществено значение за живота на Земята. Нито едно живо същество не може да живее без нея. Водата е основна предпоставка за човешкото здраве и благосъстояние, както и за опазването на околната среда.

Водата определя начина ни на живот. Осигуряването и поддържането на водата за нуждите на хората по целия свят, вече е добре познато предизвикателство за устойчивото развитие в повечето области- и в развитите, и в развиващите се страни. Екосистемите,  най-вече горите и влажните зони, гарантират чистата вода за човешките общности. Водата е част от всички екосистемни услуги. Влажните зони могат да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения. Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и така да се увеличи наличната вода за култури. Защитените територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете. Това са само няколко примера, как управлението на екосистемите може да помогне при решаване на  проблемите, свързани с водата. Водата, като ресурс за живота на Земята, е тема на различни секторни политики и изисква партньорство при нейното управление. Решения за управлението на водите са включени в глобалния Стратегически план за биологичното разнообразие 2011- 2020 и неговите цели от Аичи.
                          
Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.
Стремейки се да предотвратят безпрецедентната загуба на биологични видове, причинена от антропогенната дейност, Страните от Конвенцията за биологично разнообразие съвместно работят за значително намаляване темповете на загуба на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с нищетата и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.  Република България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16.07.1996 г. България е равноправна страна– член, като полага усилия за адекватни мерки и действия, относно общоприетите и разисквани  приоритети.

Конвенцията за биологично разнообразие e обявена за подписване на 5 юни 1992 г. в гр. Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г.  Във връзка с това Генералната асамблея на Общото събрание на ООН прави предложение за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие на 29 декември (което някои природозащитници продължават да отбелязват и до днес), с цел повишаване информираността и разбирането на значението на биологичното разнообразието. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН реши да продължи да чества Международния ден на биологичното разнообразие (IDB), с дата 22 май-  деня, в който в гр. Найроби, Кения е приет Заключителния акт на Конференцията на страните- членки за приемане на договорения текст на Конвенцията за биологичното разнообразие. Това решение се дължи отчасти и на факта, че с оглед на големия брой празници, които се отбелязват в края на всяка календарна  година, много страни са изправени пред трудности при планирането и провеждането на церемониите за 29 декември. На този ден 193 правителства и общности, които са страни- членки на Конвенцията за биологично разнообразие, ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за изпълнение на трите цели на Конвенцията- опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване, за справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси.

РИОСВ- Хасково кани всички детски и учебни заведения, общини, фирми, организации и отделни граждани да се включат в със свои и съвместни екоинициативи за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие! 

Районът на РИОСВ- Хасково включва източна Тракийска низина, Източни Родопи и югоизточен Сакар. На територията на регионалната екоинспекция има 80 защитени територии, от които 51 природни забележителности, 4 поддържани, 1 строг резерват и 24 защитени местности на обща площ 9641,476 ха. В региона официално са обявени 124 бр. вековни дървета. В Източни Родопи са установени 1 950 вида растения от 122 семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. За 25 вида единствените за страната находища са тук, 23 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични видове, 12 са глобално редките европейски видове, 37 вида са включени в приложение 2 на Вашингтонската конвенция, 5 вида– в Бернската конвенция. От общо 17 вида земноводни за България, тук са установени 10, като от тях 7 са защитени, 4 включени в Бернската конвенция и 2 вида в Световния Червен Лист на IUSN. Птиците са представени от 273 вида, като 241 са защитени, 77 включени Червената книга на България, 261 в Бернската конвенция, 7 вида са световно застрашени. Бозайниците са групата с най-много световно застрашени видове. От 59 вида установени в Източните Родопи, 23 са включени в Световната червена листа на IUSN (Международен съюз за защита на природата), 12 в категорията “уязвим“, 11 вида в категорията “полузастрашен”. В Сакар планина се срещат около 600 вида висши растения, 44 от които са включени в Червената книга на България. В района защитените територии обхващат орнитологично важни места, които са от световно природозащитно значение и такива с висока консервационна стойност. Те са от изключителна важност за опазването на световно застрашения от изчезване царски орел. Официално със заповеди са обявени и 12 защитени зони по НАТУРА 2000.

За повече информация Тук. Червена книга на България Тук.