РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

И тази година е забранено събирането на блатно кокиче на територията на РИОСВ– Хасково
29/04/2013

За седма поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от РИОСВ- Хасково.

Със заповед на министъра на околната среда и водите на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие забраната вече е в сила. Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Крайните мерки са взети след дадена от екоекспертите оценка за състоянието на вида, който през годината няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. Фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче няма да могат да ползват находищата му като източник на листо- стъблена маса.

На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”- община Любимец, „Лозенски път”- община Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. В цялата страна са известни 16 находища на вида, за 14 от които е в сила забраната за ползване на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. За неспазване на заповедта е предвидена глоба по ЗБР, която е в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица. Когато нарушението е в защитена зона, глобата е в двоен размер. 
 
Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.

Заповед за ползването на блатното кокиче през 2013 г. Тук.