РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявена е нова защитена местност в региона „Находище на тракийски клин”
17/04/2013

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Находище на тракийски клин”, намираща се в землището на село Воденци, община Стамболово, област Хасково с площ 136,561 дка. Находището на тракийски клин е част от териториите предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ. Целта е опазване на растителния вид Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание. Видът е вписан в Червената книга на Р.България и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Тракииският клин е едно от най- редките видове в българската флора. Представлява бодлив храст, който се отнася към сем. Бобови. Обитава каменисти склонове и сипеи с варовита, по-рядко силикатна, скална основа.

От началото на 2013г. на територията на РИОСВ- Хасково са обявени 7 нови защитени местности от типа "микрорезервати". Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове от българската флора, които са единични, фрагментирани популации, намиращи се извън защитените територии. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Снимка: е- издание на Червената книга на България.