РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ отчете 1 227 проверки за 2012 г.
04/03/2013

     Днес в РИОСВ- Хасково се състоя пресконференция за отчет за дейността за 2012 г. на която присъстваха инж. Димитър Илиев- директор на регионалната екоинспекция, инж. Любомир Дайновски- директор на Дирекцея "Превантивна дейност" и инж.Мариана Колева- директор на Дирекция "Контрол на околната среда". На срещата с журналисти бяха представени следните резултати: 

     През 2012г. експертите от РИОСВ– Хасково са извършили 688 планови проверки на 567 обекти и 539 извънредни проверки на 432 обекта. Общият брой на извършените проверки през годината е 1 227. Най-голям брой извънредни проверки (160 бр.) са извършени по постъпили жалби и сигнали. Сравнението с дейността на инспекцията през 2011г., когато са извършени 510 планови и 474 извънредни проверки показва, че интензивността на провеждания от РИОСВ – Хасково контрол нараства.

     За изпълнението на екологични изисквания или отстраняване на констатираните нарушения през 2012г са дадени 683 предписания, от тях за неизпълнение на предписание са съставени 12 акта. Съставени са общо 71 акта (49 за 2011г) и издадени 72 наказателни постановления (49 за 2011г) на обща стойност 169 500 лв. Наложени с НП са 25 санкции по чл.69 от ЗООС, от които 3 еднократни и 22 ежемесечни санкции. Три санкции са намалени със заповед на директора на РИОСВ. Дължимите суми за всички действащи санкции за 2012г, включително намалените със заповед са 93 147лв. Получените суми от РИОСВ – Хасково от наложени санкции по чл.69 от ЗООС са 73 944 лв, а събраните суми по издадени НП са 87500 лв. Допълнително от НАП са събрани 133 732 лв. от наказателни постановления.

      На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково действат един стационарен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух - пункт “РИОСВ - Хасково”- гр. Хасково и  две автоматични станции: АИС ”Раковски”- гр. Димитровград”  и АИС ”Студен кладенец”- гр. Кърджали. Пунктовете се обслужват от Регионална лаборатория– Хасково: 

Пункт “АИС Раковски”- гр. Димитровград:

     ФПЧ10: Средногодишната концентрация е 66.54 µg/m3 (микрограма на куб. метър) и превишава СГН (средно годишна норма) от 40 µg/m3. Най–голям брой стойности, превишаващи ПС (пределната стойност) за СДН (средно денонощната норма) от 50 µg/m3 са регистрирани през зимните месеци – януари, февруари, март и декември.

     Серен диоксид: Регистрирани са 19 стойности, превишаващи ПС за СЧН от 350 µg/m3 и 2 стойности, превишаващи ПС за СДН от 125 µg/m3. Най-високата стойност от 876.10 µg/m3 е отчетена на 02.10.2012 г, когато са регистрирани 6 стойности превишаващи ПС за СЧН, като три от тях превишаваха алармения праг от 500 µg/m3. Изпълнена е инструкцията за уведомяване на населението при превишаване на алармения праг за серен диоксид. Регистрираните превишения на ПС за СЧН и ПС за СДН през 2012г. и 2011г. не превишават броя стойности за една календарна година, регламентирани от Наредба № 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Замърсяването със серен диоксид в гр. Димитровград се дължи основно на пренос на емисии от енергиен комплекс “Марица Изток“, гр.Стара Загора и от дейността на ТЕЦ “Марица 3“ АД, гр. Димитровград. От въвеждане в експлоатация и влизане в нормален режим на работа на СОИ на ТЕЦ,,Марица 3''АД не са отчетени превишения на нормите. 

АИС “Студен кладенец” гр.Кърджали:

     ФПЧ10:  За 2012г. средногодишната концентрация от 40,6µg/m3 превишава СГН от 40µg/m3. Най-голям брой превишения на СДН са регистрирани през януари, февруари, ноември и декември. Максималната средноденонощна стойност от 264 µg/m3 , т.е. 5.28 пъти над СДН, е отчетена през февруари. През 2012г. са регистрирани по-малък брой средноденонощни  стойности превишаващи  ПС за СДН, което показва тенденция за намаляване наднормено съдържание на ФПЧ10.

     Серен диоксид: През 2012г. са регистрирани 8 превишения за серен диоксид над ПС за СЧН от 350 µg/m3, една от тях превишава алармения праг от 500 µg/m3. Този брой не надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година (24бр.). Регистрирана е една стойност, която превишава ПС за СДН от 125 µg/m3, което също е под допустимия брой превишения за една календарна година (3 броя ). Значителното намаление на броя на превишенията на средночасовата норма от 350 µg/m3 за серен диоксид и спазването на средногодишните норми за кадмий и олово в атмосферния въздух на гр.Кърджали се дължи на прекратената производствена дейност на ,,ОЦК''АД, Кърджали. Регистрираните стойности за кадмий, олово и арсен в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 2012г. не превишават средногодишната норма. След преустановяване производствената дейност на “ОЦК”АД– Кърджали е отчетено значително подобрение на качеството на атмосферния въздух на гр.Кърджали. 

Ръчен пункт “РИОСВ”- гр. Хасково:

     ФПЧ10: Средногодишната стойност 49.51 µg/m3 превишава СГН от 40 µg/m3. Запазва се тенденцията за наднормено съдържание на ФПЧ10 през зимните месеци, което е резултат от повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор, а характерните за сезона – безветрие, мъгли и температурни инверсии, създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой. В сравнение с 2011г. се очертава слаба тенденция за намаляване на наднормено съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух на гр.Хасково. По-малкият брой наднормени стойности на ФПЧ10 в Кърджали и Хасково би могло да се дължи както на предприетите мерки от Общините, така и на атмосферните условия през зимния период. 

     През 2012г. и 2011г. не са регистрирани превишения на СЧН от 350 µg/m3 за серен диоксид и на СЧН от 200µg/m3 за азотен диоксид. Не са регистрирани превишения на съответните норми и за останалите наблюдавани атмосферни замърсители.

     Постъпилите заявления за достъп до обществена информация са 17 без нито един отказ. Сигналите постъпили на Зеления телефон са 70. През годината за организирани с образователна цел 3 конкурса и 3 изложби