РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията със 115 проверки през февруари
01/03/2013

      През месец февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 115 проверки на 111 обекта. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 6 акта и е наложена 1 текуща санкция.  Издадени  са 4 наказателни постановления на обща стойност 2 500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 7 231,91 лв.  

     Наложените администратовно наказателни мерки през отчетния период са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, изпускане на отпадъчни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. Издадено е наказателно постановление за сеч на дървесна и храстова растителност в нарушение на условие от решение  на директора на екоинспекцията. Акт е съставен и на физическо лице за притежаване на защитен вид в нарушение на ЗБР.