РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители
14/02/2013

За оператори на инсталации с употребата на разтворители 
 
С последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) се създава и поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.
Съгласно чл. 30л, инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба №7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрация, респ. издаване на удостоверение за регистрация. 
За тази цел следва да бъде подадено заявление, по посочения по – долу образец, до Директора на РИОСВ – Хасково.

Към заявлението се прилагат:
1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията.
3. Документ за платена такса за регистрация - съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух - таксата е в размер на 158 лева.
 
РИОСВ – ХАСКОВО
Банкова сметка:
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е:  UBBSBGSF
ТБ OББ  АД

Основание: за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – до 21.12.2013 г. 
За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.
 
Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.  

Документи за изтегляне:

Образец № 1 Съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
Образец № 2 Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ