РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители
14/02/2013

За оператори на инсталации с употребата на разтворители 
 
С последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) се създава и поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.
Съгласно чл. 30л, инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба №7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрация, респ. издаване на удостоверение за регистрация. 
За тази цел следва да бъде подадено заявление, по посочения по – долу образец, до Директора на РИОСВ – Хасково.

Към заявлението се прилагат:
1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията.
3. Документ за платена такса за регистрация - съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух - таксата е в размер на 158 лева.
 
РИОСВ – ХАСКОВО
Банкова сметка:
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е:  UBBSBGSF
ТБ OББ  АД

Основание: за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – до 21.12.2013 г. 
За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.
 
Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.  

Документи за изтегляне:

Образец № 1 Съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
Образец № 2 Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ