РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

РИОСВ представи проект за опазване и устойчиво управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”
18/01/2013

     Днес в РИОСВ- Хасково се състоя пресконференция за представяне на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”. На срещата присъстваха представители на общините от областите Хасково и Кърджали, медии и заинтересовани лица. Пресконференцията бе открита от инж. Любомир Дайновски- ръководител на проекта и представена от Владимир Трифонов- координатор.

      Проектът е одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007– 2013 г.”, със Заповед № РД-­491/21.06.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Бенефициент на проекта е Регионална инспекция по околната среда и водите– гр. Хасково. Проектът е с продължителност 32 месеца (21.06.2012 г – 31.03.2015 г). Общата

стойност на проекта е 375 490,00 лв., от които 319 166,50 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 56 323,50 лв.– национално съфинансиране от държавния бюджет на РБ.

Основна цел на представения проект е опазване и устойчиво управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”

Специфични цели са:

►Възстановяване на местообитания на черен бор в поддържаните резервати („Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”);

►Подпомагане на популациите на лешояди (Белоглав, Египетски, Черен) в резерват „Вълчи дол”;

►Подобряване на посетителската инфраструктура в резерват „Вълчи дол” и поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и

„Чамлъка”;

►Разработване на планове за управление на резерват „Вълчи дол” и поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и

„Чамлъка”;

►Популяризиране значението на защитените територии, повишаване на обществената ангажираност в полза на съхраняване и

опазване на уникалното биологично разнообразие в резерватите.

 

    

     В проекта са заложени следните дейности за постигане на целите:

 Контрол на вредителите по черния бор в територията на поддържан резерват „Женда”.

 Възстановяване на местообитания на черен бор в поддържаните резервати („Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”).

 Подпомагане на популациите на лешояди (Белоглав, Египетски, Черен) в резерват „Вълчи дол”.

 Подобряване на посетителската инфраструктура - поставяне на информационно-указателни табели на подходите към резерват

„Вълчи дол” и поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.

 Маркиране на границите на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”.

 Оформяне и маркировка на туристическите пътеки в резерват „Вълчи дол” обявени със заповед на министъра.

 Ремонтни дейности на съществуващ горски път, осигуряващ достъп до резерват „Вълчи дол”.

 Поставяне на бариери на подходите към резерват „Вълчи дол”.

 Образователни дейности-посещение на резервата с ученици.

 Дейности за информационно обезпечаване и публичност.

 Изработване на планове за управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Чамлъка”, „Боровец” и „Борака”.

 Изработване и поставяне на противопожарна наблюдателна кула, като част от противопожарния план на резерват „Вълчи дол”.

 

     Очакваните резултати са:

► Осигурено дългосрочно устойчиво управление на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и

„Чамлъка”.

► Възстановена и подобрена туристическа инфраструктура на резерватите.

► Повишена обществена ангажираност и информираност в полза на съхраняване на уникалното биологично разнообразие в

резерватите.

► Възстановени популации на: Черен бор, Белоглав лешояд, Египетски лешояд, Черен лешояд.