РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

СЪОБЩЕНИЕ относно ИП „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди“
16/01/2013

     На основание чл. 17, ал.9 във връзка с чл.18, ал.1, т.1-4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че в законоустановения срок е представен протокол от проведеното обществено обсъждане на ДОВОС за Инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди“ в РИОСВ Хасково. Представени са 30 броя становища подкрепящи ИП и ДОВОС и два броя становища против реализацията на инвестиционното предложение, предоставени от община Кърджали. В изпълнение изискванията на чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС в законоустановения срок е представено становище на възложителя на ИП „Горубсо- Кърджали“АД по представените становища по време на общественото обсъждане и тези предоставени от община Кърджали с изх. № 53-00-18(1)/09.01.2012г.

     Доклада за ОВОС е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: www.haskovo.riosv. Всички останали приложения към ДОВОС, включително становището на възложителя във връзка с чл.17, ал.5 от НУРИОВОС са на разположение на всички заинтересувани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция превантивна дейност направление ОВОС и ЕО.

     За контакти във връзка с процедурата по ОВОС можете да се обръщате към г-жа Тонка Атанасова, тел.: 038/601614, вкл. и по електронна поща:  [email protected]

Доклад за ОВОС на ИП "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди"