РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 26.09.2020 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2020
 септември (5)
 август (3)
 юли (4)
 юни (5)
 май (5)
 април (7)
 март (6)
 февруари (3)
 януари (8)
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

СЪОБЩЕНИЕ относно ИП „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди“
16/01/2013

     На основание чл. 17, ал.9 във връзка с чл.18, ал.1, т.1-4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че в законоустановения срок е представен протокол от проведеното обществено обсъждане на ДОВОС за Инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди“ в РИОСВ Хасково. Представени са 30 броя становища подкрепящи ИП и ДОВОС и два броя становища против реализацията на инвестиционното предложение, предоставени от община Кърджали. В изпълнение изискванията на чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС в законоустановения срок е представено становище на възложителя на ИП „Горубсо- Кърджали“АД по представените становища по време на общественото обсъждане и тези предоставени от община Кърджали с изх. № 53-00-18(1)/09.01.2012г.

     Доклада за ОВОС е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: www.haskovo.riosv. Всички останали приложения към ДОВОС, включително становището на възложителя във връзка с чл.17, ал.5 от НУРИОВОС са на разположение на всички заинтересувани физически и юридически лица всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Хасково, ул."Добруджа" № 14, Дирекция превантивна дейност направление ОВОС и ЕО.

     За контакти във връзка с процедурата по ОВОС можете да се обръщате към г-жа Тонка Атанасова, тел.: 038/601614, вкл. и по електронна поща:  [email protected]

Доклад за ОВОС на ИП "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полимерни руди"