РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците
15/01/2013

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС), а не в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.

Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени и са съответно:

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) – съгласно приложение №3 на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) – съгласно приложения №№ 5 и 6 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 05.07.2005 г. Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) – съгласно приложения №№ 8, 9 и 10 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от отработени масла(ОМ) – съгласно приложения №№ 1 и 3 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, (Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба гуми(ИУГ) – съгласно приложение №1 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 69 от 03.09.2010 г.) отменена с ПМС № 221 от 14.09.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци от опаковки – съгласно приложение №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11а и 11б на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн. ДВ. бр. 19 от 9.03.2004 г.) отменена с ПМС № 271 от 30.10.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци различни от изброените по горе – съгласно приложение №№ 5 до 11 на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр. бр. 113 от 28.12.2004 г.)

Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в ИАОС на тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.

За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално

Образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.

Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен - съгласно приложение №1. Предоставя се за периодите по чл.33, ал.4 и в срокът на чл.33, ал.5 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.)

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136А
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

За повече информация Тук.

ИАОС