РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.09.2023 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците
15/01/2013

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС), а не в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.

Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени и са съответно:

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) – съгласно приложение №3 на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА) – съгласно приложения №№ 5 и 6 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 05.07.2005 г. Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) – съгласно приложения №№ 8, 9 и 10 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от отработени масла(ОМ) – съгласно приложения №№ 1 и 3 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, (Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба гуми(ИУГ) – съгласно приложение №1 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 69 от 03.09.2010 г.) отменена с ПМС № 221 от 14.09.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци от опаковки – съгласно приложение №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11а и 11б на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн. ДВ. бр. 19 от 9.03.2004 г.) отменена с ПМС № 271 от 30.10.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци различни от изброените по горе – съгласно приложение №№ 5 до 11 на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр. бр. 113 от 28.12.2004 г.)

Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в ИАОС на тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.

За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално

Образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.

Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен - съгласно приложение №1. Предоставя се за периодите по чл.33, ал.4 и в срокът на чл.33, ал.5 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.)

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136А
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

За повече информация Тук.

ИАОС