РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Основни изисквания към търговските обекти
02/01/2013

Нови задължения за търговските обекти

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:
 Хартия и картон
 Стъкло
 Пластмаса
 Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.
От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет. В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране и функциониране на системата за разделно събиране на територията на общината. Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай, че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.
В случай, че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци. В най-честия и най-удобен случай това би могло да бъде организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има изградена инфраструктура и работи в района на обекта.

Има ли изключения?

Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.

Задължения на търговските обекти във връзка с масово разпространените отпадъци:

За търговските обекти остава задължението за обратно приемане на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми.
Важно е да се знае, че за тези дейности по обратно приемане не се изисква издаване на разрешение. Разрешение не е необходимо и при предварително обработване на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.

Какви са глобите и санкциите при неспазване?

За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.
Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и в зависимост от количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред.
Също така, в случай, че има изградена депозитна система или друг вид система за многократна употреба на опаковки, търговците са длъжни да приемат обратно от крайните потребители без заплащане използваните опаковки или отпадъци от опаковки от даден вид. В случай, че не го направят при констатирано нарушение също се заплаща глоба от 3000 до 10000 лв.

За допълнителна информация:

Повече информация относно глобите и санкциите във връзка със задълженията на търговските обекти по отношение на масово разпространените отпадъци може да получите от Раздел II - Административни нарушения и наказания от Закона за управление на отпадъците и по-конкретно чл. 140 и чл. 141.
По отношение на останалите разпоредби, касаещи разделното събиране на отпадъци и обратното приемане на отпадъци повече информация може да бъде намерена в Глава трета– Изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Повече по темата Тук.

Основни изисквания към общините: Тук.

Информационна Блок- схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл. 33, ал.4 от ЗУО за търговски обекти, стопански административни и производствени сгради в сила от 01.01.2013 год.: Тук


 

МОСВ