РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 80 проверки през септември
01/10/2012

     През месец септември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 80 проверки на  75 обекта. Дадени са 33 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 10 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4 400 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 3 917 лв.

     Издадените наказателни постановления са за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за събиране на отпадъци от черни и цветни метали без необходимите разрешителни. Съставените актове са предимно за неизпълнения на дадени предписания, неподдържане на пречиствателни съоръжение в техническа и експлоатационна изправност, изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешение за дейности с отпадъци и за неспазване на задължението за обезвреждане на формираните отпадъци при дейността на птицеферма.

     Акцент в работата през месеца бяха проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. През месеца бяха извършени и съвместни проверки с общинските власти и органите на МВР на пунктовете за изкупуване на отпадъци- хартия, пластмаса и стъкло с цел установяване на законността им и спазването на изискванията съгласно новия Закон за управление на отпадъците.  Проверките продължават и през октомври, като основно ще се следи за  наличността на необходимата документация, обособени ли са зони за разделно сметосъбиране, произход на отпадъците и др.