РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Зачестиха сигналите на граждани за бедстващи птици
01/08/2012

     Общо през месец юли експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 74  проверки на 70 обекта. Дадени са 36 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 8 акта и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 17 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 60 233 лв.

     Съставените през юли актове са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност и за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешение за дейности с отпадъци. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление  на Фотоволтаична централа, разположена върху рекултивирано хвостохранилище, поради това, че не е експлоатиран обекта по начин, който изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда, което е довело да разрушаване на участък от бермата на хвостохранилище ,,Кърджали-1“ и свличане на хвост към язовир „Студен кладенец“. Издадени са наказателни постановления още за неизпълнение на условия от комплексното разрешително, за неизпълнение на задължението за обезвреждане на образуваните на територията на общините Димитровград и Любимец  битови отпадъци на определеното регионално депо и за констатирани нередности в пречиствателните съоражения на кланица и млекопреработвателно предприятие.       

     През месеца в екоинспекцията са постъпили 22 сигнала от граждани, 12 от които на Зеления телефон. Оказана е помощ на 17 бедстващи,  паднали от гнездата си малки и с различни наранявания защитени видове птици. 12 млади щъркели, 2 кукумявки и 1 сокол са спасени благодарение на сигналите на граждани. Два екипедски лешояда, единият от които със счупен крак, а другият с подута става са открити при мониторинг на египедски лешояд от БДЗП в гнездо в района на ЗЗ "Мост Арда" и на с. Поточница. Всички птици са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни- Ст.Загора. 

     В края на юли бяха предприети съвместни проверки с представители от Българска фондация по биоразнообразие за излагане на препарирани животни на обществени места, въпреки че констатирането на подобни нарушение все повече намаляват. Проверени бяха заведения в Хасково и с. Звездел, общ. Момчилград по повод постъпили сигнали от туристи и на основание чл.38 (1) т.7 от Закона за биологичното разнообразие, който забранява препарирането, притежаването, излагането на публични места на препарирани екземпляри. В хасковски ресторант бе конфискуван 1 брой препарат/трофей от защитения вид дива коза, за който събственикът не е представил документ за произход.