РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Взетите проби от язовир Студен кладенец отговарят на изискванията
19/06/2012

     Получени са резултатите от анализа на взетите водни проби във връзка с установеното изтичане на хвост в опашката на язовир ,,Студен кладенец“ от хвостохранилище ,,Кърджали 1“. По заявка на РИОСВ- Хасково и Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ ИБР) – Пловдив от Регионална лаборатория- Хасково към ИАОС на 15 юни 2012 беше извършено  пробонабиране в четири пункта от яз.,,Студен кладенец‘‘: преди с. Островица, община Кърджали, на южния бряг след разлива от хвостохранилището; северен бряг след „БЕНТОНИТ”АД; един пункт в средната част на язовира (в района на учредената зона за къпане) и един  пункт на стената на язовира. Проведени са изпитвания за установяване на съдържанието на тежки метали и неразтворени вещества. Анализът на резултатите в четирите пункта не показва отклонение по изследваните показатели съгласно действащите в България нормативни документи. 

    За да се проследи качеството на водите в язовир ,,Студен кладенец“ вследствие на възникналия инцидент, на 20.06.12г. експерти от БДУВ ИБР- Пловдив и РЛ- Хасково ще извършат повторно пробонабиране и анализ на водите както от повърхността на язовира, така и в дълбочинен профил. Резултатите ще покажат дали в дълбочинните слоеве на язовира се наблюдава повишаване на съдържанието на тежки метали и неразтворени вещества в резултат на попадналия в язовира хвост. Изследванията са включени в редовния мониторинг на водите в язовир Студен кладенец. Резултатите от изследванията на дълбочинните проби ще бъдат оповестени в началото на следващата седмица.
На акваторията на яз.,,Студен кладенец“ няма издадени разрешителни с цел питейно-битово водоснабдяване и напояване. 

     След изясняването на характера и мащабите на разрушенията в тялото и бермата на хвостохранилище ,,Кърджали 1“ най-важната задача на РИОСВ- Хасково е да изиска предприемането на спешни и адекватни  мерки за възстановяване и укрепване на изровената от водите част от хвостохранилището, за рекултивация на нарушените повърхности и за осигуряване и гарантиране на стабилността и безопасността на съоръжението. За предотвратяване на по- нататъшно разрушаване на тялото на хвостохранилището и изнасяне на хвост в язовира мерките трябва да бъдат осъществени възможно най-бързо, до започване на дъждовния сезон. На 20.06.12г. в РИОСВ- Хасково ще се проведе среща с изпълнителния директор на фирмата – собственик на имота ,,Енерджи Кърдажали“ АД и проектанти, на която ще бъде представена изисканата с предписание от 15.06.12г. документация и ще бъдат уточнени конкретните  мерки за възстановяване на съоръжението и графика за тяхното изпълнение. На фирмата ще бъде дадено предписание с мерки и срокове, чието изпълнение ще бъде стриктно контролирано от РИОСВ- Хасково.