РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Взетите проби от язовир Студен кладенец отговарят на изискванията
19/06/2012

     Получени са резултатите от анализа на взетите водни проби във връзка с установеното изтичане на хвост в опашката на язовир ,,Студен кладенец“ от хвостохранилище ,,Кърджали 1“. По заявка на РИОСВ- Хасково и Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ ИБР) – Пловдив от Регионална лаборатория- Хасково към ИАОС на 15 юни 2012 беше извършено  пробонабиране в четири пункта от яз.,,Студен кладенец‘‘: преди с. Островица, община Кърджали, на южния бряг след разлива от хвостохранилището; северен бряг след „БЕНТОНИТ”АД; един пункт в средната част на язовира (в района на учредената зона за къпане) и един  пункт на стената на язовира. Проведени са изпитвания за установяване на съдържанието на тежки метали и неразтворени вещества. Анализът на резултатите в четирите пункта не показва отклонение по изследваните показатели съгласно действащите в България нормативни документи. 

    За да се проследи качеството на водите в язовир ,,Студен кладенец“ вследствие на възникналия инцидент, на 20.06.12г. експерти от БДУВ ИБР- Пловдив и РЛ- Хасково ще извършат повторно пробонабиране и анализ на водите както от повърхността на язовира, така и в дълбочинен профил. Резултатите ще покажат дали в дълбочинните слоеве на язовира се наблюдава повишаване на съдържанието на тежки метали и неразтворени вещества в резултат на попадналия в язовира хвост. Изследванията са включени в редовния мониторинг на водите в язовир Студен кладенец. Резултатите от изследванията на дълбочинните проби ще бъдат оповестени в началото на следващата седмица.
На акваторията на яз.,,Студен кладенец“ няма издадени разрешителни с цел питейно-битово водоснабдяване и напояване. 

     След изясняването на характера и мащабите на разрушенията в тялото и бермата на хвостохранилище ,,Кърджали 1“ най-важната задача на РИОСВ- Хасково е да изиска предприемането на спешни и адекватни  мерки за възстановяване и укрепване на изровената от водите част от хвостохранилището, за рекултивация на нарушените повърхности и за осигуряване и гарантиране на стабилността и безопасността на съоръжението. За предотвратяване на по- нататъшно разрушаване на тялото на хвостохранилището и изнасяне на хвост в язовира мерките трябва да бъдат осъществени възможно най-бързо, до започване на дъждовния сезон. На 20.06.12г. в РИОСВ- Хасково ще се проведе среща с изпълнителния директор на фирмата – собственик на имота ,,Енерджи Кърдажали“ АД и проектанти, на която ще бъде представена изисканата с предписание от 15.06.12г. документация и ще бъдат уточнени конкретните  мерки за възстановяване на съоръжението и графика за тяхното изпълнение. На фирмата ще бъде дадено предписание с мерки и срокове, чието изпълнение ще бъде стриктно контролирано от РИОСВ- Хасково.