РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Извършена е съвместна проверка по сигнал за свличане на депонирани минни отпадъци към язовир ,,Студен кладенец“
15/06/2012

     След получен сигнал за разрушаване на участък от бермата на рекултивираното хвостохранилище ,,Кърджали 1“ и свличане на хвост към язовир „Студен кладенец“, днес бе извършена съвместна проверка с представители от РИОСВ- Хасково, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Басейнова дирекция за управление на водите– Пловдив.

    Проверката установи, че разрушеният участък е разположен в имот собственост на ,,Енерджи Кърджали“ АД, София, които са прокопали отводнителен канал върху тялото на хвостохранилището. Под въздействие на проливните валежи, голямото количество вода е увлякло рекултивиращата и затревена земна маса и хвост, част от който е достигнал до язовира. След изясняване на фактическата обстановка и разглеждане на наличните документи, в понеделник ще бъдат издадени предписания на ,,Енерджи Кърджали“АД- София и на ,,Горубсо-Кърджали“АД- Кърджали за възстановяване на рекултивираната част от хвостохранилището с цел да се преустанови увличане на хвост към язовира при следващи обилни валежи. Ще бъде съставен акт на ,,Енерджи Кърджали“АД- София за установяване на административно нарушение. След което предстои издаване на наказателно постановление за нарушаване разпоредбите в Закона за опазване на околната среда.

     Взети са водни проби от язовир Студен кладенец в близост до заустването на отводнителния канал. Резултатите ще бъдат готови в началото на другата седмица. Хвостохранилището не е в експлоатация от много години. Считаме, че няма опасност от замърсяване на водите на язовир Студен кладенец с тежки метали, тъй като в хвоста те са в неразтворима форма и в минимални количества.