РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май
22/05/2012

    

     Мотото на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май през 2012 г. е  “Морско биоразнообразие”. Този ден се отбелязва с цел да привлече вниманието на международната общност към изключителното значение на морските животни и растения,  на морските екосистеми и продуктите от тях за благосъстоянието на хората. Морското биологично разнообразие е подложено на редица негативни влияния с различен характер, сред които загуба на местообитания, прекомерен улов на риба, заплахи от инвазивни видове и други. На глобално ниво се отчитат нарастващите проблеми от климатичните промени върху кораловите рифове, необходимостта от устойчиво управление на екосистемите, от формулиране на  стратегия за адаптация за увеличаване на възстановителните способности на екосистемите. Изработени са мерки за намаляване на подводния шум, предизвикан от хората и отрицателното въздействие върху морските животни и екосистеми. Работи се за подготовка на систематичен обзор за въздействието на химическото подкиселяване на водните басейни върху биоразнообразието. Във фокуса на общественото внимание остават и механизмите, по които Конвенцията за биологичното разнообразие да удовлетворява научните потребности, за повишаване на осведомеността на страните за новите технологии, за провеждането на експериментални проекти, като се стимулира ефективното сътрудничество между експертите по рибни ресурси и по биологично разнообразие.

     Тази година на 22 май представители на 193 правителства и общности (страни-членки на Конвенцията за биологично разнообразие) ще се обърнат с призив за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване, за справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси с цел опазване на морските видове и местообитания. Океаните представляват 71% от повърхността на Земята и са 90% от всички хабитати. Фитопланктонът произвежда 50% от кислорода на Земята. В една капка морска вода има 350 000 микроорганизми. 40% от населението на планетата живее в 100-километровата крайбрежна зона. Черно море е важен хабитат с богато разнообразие от видове. Видовото разнообразие е концентрирано едва в 13% от обема му, поради наличието на сероводороден слой.  Флората и фауната на Черно море е представена от над 2000 различни вида, сред които множество ендемити и защитени видове, включително и 3 вида китоподобни бозайници, редица редки и ценни видове, определящи уникалността на черноморската екосистема.

     Ежегодно МОСВ и неговите регионални структури (в партньорство с общини, училища и НПО) организират събития за отбелязване на 22 май като Международен ден на биологичното разнообразие. МОСВ ще предостави информация на Секретариата на Конвенцията за проведените инициативи в страната.  Ако искате Вашите прояви да бъдат отразени на страницата на Конвенцията, очакваме кратък текст със снимка до пресцентъра на РИОСВ- Хасково на имейл: [email protected]  в срок до 1 юни 2012 г. Повече информация за отбелязването на 22 май по света – на интернет страницата на Конвенцията по биологично разнообразие на адрес: https://www.cbd.int/idb/2012/celebrations

     Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29 декември 1993 г.  Първоначално е  решено 29 декември да се отбелязва като Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за Международен ден на биологичното разнообразие е обявен  22 май. Страните от Конвенцията за биологично разнообразие съвместно работят за значително намаляване на загуба на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли1996 г. е равноправен член на Конвенцията. Страната ни участва в изпълнение на новите мисия и визия до 2050 г. с целите от Аичи (изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г), отразени в новия глобален Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2010-2020 г. Този период е обявен и известен с името „Десетилетие на биологичното разнообразие”.  Предстои изработване на нова Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, както и на Трети национален план с допълнения и изменения в законите, отразяващи политиката за биологичното разнообразие.   Периодът 2011-2020 по решение на  Общото събрание на ООН е обявен за Десетилетие на биологичното разнообразие.