РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на водата 2012 "Чиста вода и безопасност на храните"
08/03/2012

22 март- Световен ден на водата

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Населението на Земята днес е 7 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда. Статистиката сочи, де всеки от нас приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна. За производство на 1 килограм говеждо месо са необходими 15 000 литра вода, докато за създаването на 1 килограм пшеница се използват едва 1500 литра. Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде. През 2012 г.  Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.
Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства.  В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.

Защо водата е ключ към обезпечаването на прехраната?

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.
Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.
Непостоянните валежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации.
Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти  изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Воден отпечатък

Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване. Всички човешки дейности използват вода:  пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващия се сектор за производство на храна: средногодишният добив на риба от аквакултури на глава от населението се е увеличил с една средна ставка от 6,6% на година между 1970 и 2008 година. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажни зони, езера и устия на реки и са изключително важни потребители на вода. Това прави водата изключително важна при отчитане на водния отпечатък при производството на продукти от животински произход.

Международно десетилетие на водата” Вода за живот” 2006-2015 г.

Световният ден на водата- 22 март през 2005 г.- отбеляза началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005- 2015 г. за  Международно десетилетие за “Вода за живот ". Десетилетието “Вода за живот” 2005-2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН .

Резолюцията на Общото събрание на ООН настоятелно призовава за комуникация и социална мобилизация както на световно, така  и на национално ниво. Докато голяма част от посланията на глобално и регионално ниво за  водата и канализацията до този момент са били насочени, доста успешно, към мобилизиране на ресурси и укрепване на политически и правителствени ангажименти, налице е спешна необходимост от засилване на тези усилия, които са специално насочени към повишаване на ангажираността и участието на обществото. С цел опазване на здравето, безопасното водоснабдяване и адекватната канализация се разглеждат като основни права на човека. Днес  почти 1,1 млрд. души имат неадекватен достъп до вода, а 2,6 милиарда са без подходящи хигиенни условия.

Основни послания на десетилетието:

- 83 %  от населението на света използва усъвършенствани източници на питейна вода, но 1,1 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода.
- Напредъкът в Субсахарска Африка е впечатляващ, от 49% покритие през 1990 г. до 58% през 2002 година. Но този темп на напредък няма да бъде достатъчен за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 година.
- Повече от половината население на света използва вода, която се отвежда по тръби до домовете им, което ги освобождава (предимно жени и момичета) от бремето да носят вода  и защитава тяхното здраве.
- Без рязко ускоряване на темпа на напредък, светът няма да може да изпълни целта за канализация за половин милиард души.
- Около 2,6 милиарда души - половината от развиващия се свят - нямат достъп до подобрена канализация.
- Въпреки големия напредък в Южна Азия, малко повече от една трета от населението й използва подобрена канализация; достъпът до подходящи санитарни условия в Субсахарска Африка е само 36%.
- Глобалното нарастване на населението неутрализира много от вече постигнатото. Въпреки че повече от един милиард души имат достъп до подобрена канализация между 1990 и 2002 г., населението, което не е обхванато е намаляло само със 100 милиона.
- От този момент до 2015 г., трябва да се положат по-големи усилия, за да се обхванат бедните и хората в селските райони, чиято нищета обикновено е скрита зад осреднените данни на национално ниво.

РИОСВ- Хасково кани всички училища, детски градини, общини, фирми и организации да се включат със свои или съвместни екоинициативи за отбелязване на Световния ден на водата- 22 март!

Официален сайт на Деня на водата : http://www.unwater.org/worldwaterday/