РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на водата 2012 "Чиста вода и безопасност на храните"
08/03/2012

22 март- Световен ден на водата

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Населението на Земята днес е 7 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда. Статистиката сочи, де всеки от нас приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна. За производство на 1 килограм говеждо месо са необходими 15 000 литра вода, докато за създаването на 1 килограм пшеница се използват едва 1500 литра. Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде. През 2012 г.  Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.
Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства.  В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.

Защо водата е ключ към обезпечаването на прехраната?

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.
Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.
Непостоянните валежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации.
Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти  изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Воден отпечатък

Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване. Всички човешки дейности използват вода:  пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващия се сектор за производство на храна: средногодишният добив на риба от аквакултури на глава от населението се е увеличил с една средна ставка от 6,6% на година между 1970 и 2008 година. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажни зони, езера и устия на реки и са изключително важни потребители на вода. Това прави водата изключително важна при отчитане на водния отпечатък при производството на продукти от животински произход.

Международно десетилетие на водата” Вода за живот” 2006-2015 г.

Световният ден на водата- 22 март през 2005 г.- отбеляза началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005- 2015 г. за  Международно десетилетие за “Вода за живот ". Десетилетието “Вода за живот” 2005-2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН .

Резолюцията на Общото събрание на ООН настоятелно призовава за комуникация и социална мобилизация както на световно, така  и на национално ниво. Докато голяма част от посланията на глобално и регионално ниво за  водата и канализацията до този момент са били насочени, доста успешно, към мобилизиране на ресурси и укрепване на политически и правителствени ангажименти, налице е спешна необходимост от засилване на тези усилия, които са специално насочени към повишаване на ангажираността и участието на обществото. С цел опазване на здравето, безопасното водоснабдяване и адекватната канализация се разглеждат като основни права на човека. Днес  почти 1,1 млрд. души имат неадекватен достъп до вода, а 2,6 милиарда са без подходящи хигиенни условия.

Основни послания на десетилетието:

- 83 %  от населението на света използва усъвършенствани източници на питейна вода, но 1,1 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода.
- Напредъкът в Субсахарска Африка е впечатляващ, от 49% покритие през 1990 г. до 58% през 2002 година. Но този темп на напредък няма да бъде достатъчен за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 година.
- Повече от половината население на света използва вода, която се отвежда по тръби до домовете им, което ги освобождава (предимно жени и момичета) от бремето да носят вода  и защитава тяхното здраве.
- Без рязко ускоряване на темпа на напредък, светът няма да може да изпълни целта за канализация за половин милиард души.
- Около 2,6 милиарда души - половината от развиващия се свят - нямат достъп до подобрена канализация.
- Въпреки големия напредък в Южна Азия, малко повече от една трета от населението й използва подобрена канализация; достъпът до подходящи санитарни условия в Субсахарска Африка е само 36%.
- Глобалното нарастване на населението неутрализира много от вече постигнатото. Въпреки че повече от един милиард души имат достъп до подобрена канализация между 1990 и 2002 г., населението, което не е обхванато е намаляло само със 100 милиона.
- От този момент до 2015 г., трябва да се положат по-големи усилия, за да се обхванат бедните и хората в селските райони, чиято нищета обикновено е скрита зад осреднените данни на национално ниво.

РИОСВ- Хасково кани всички училища, детски градини, общини, фирми и организации да се включат със свои или съвместни екоинициативи за отбелязване на Световния ден на водата- 22 март!

Официален сайт на Деня на водата : http://www.unwater.org/worldwaterday/