РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково даде пресконференция за отчет на дейността си през 2011 г.
27/02/2012

Днес РИОСВ- Хасково даде пресконференция на която представи отчета за контролната дейност за 2011 г. и плана за дейността за 2012 г. На срещата присъстваха инж. Димитър Илиев- директор на регионалната екоинспекция, инж. Мариана Колева- началник отдел „Контрол на околната среда”, инж. Любомир Дайновски- началник отдел „Превантивна дейност”, журналисти и представители на Гражданско сдружение ДНЕС.

984 са извършените проверки от РИОСВ- Хасково през 2011 г., 510 от тях са планирани и 474 са извънпланови. Броят на проверките през 2010 г. е 1308, но 471 от тях бяха извънредни проверки на комплексни и значими язовири, т.е. проверките на редовно подлежащите на контрол обекти бе 837. Сравнението показва, че през 2011 г. осъществените проверки са със 147 бр. (или 17,6%) повече от 2010 г, въпреки отпадането на контрола по Закона за подземните богатства. От това следва, че интензивността на контролната дейност, провеждана от РИОСВ – Хасково нараства, което е предпоставка за по-пълното и ефективно прилагане на екологичното законодателство.

За изпълнението на екологични изисквания или отстраняване на констатираните нарушения през 2011г са издадени 746 предписания. Съставени са общо 49 акта (при 67 бр. за 2010 г) и издадени 49 наказателни постановления на обща стойност 194 700 лв. (230 000 през 2010 г). Наложени са 12 текущи санкции с НП при 17 за 2010 г, а 7 санкции са намалени със заповед на директора на РИОСВ– Хасково (8 през 2010 г). Получените суми от РИОСВ – Хасково от наложени санкции по чл.69 от ЗООС са 56 240 лв, а събраните суми по издадени НП са 51 500 лв. Допълнително от НАП са събрани 217 708 лв от наложени текущи и еднократни санкции и 9 7291 лв. от Наказателни постановления. По-малкият брой установени нарушения през 2011г в сравнение с 2010 г. при по-големия общ брой проверки е показател за усилията на преобладаващия брой оператори да спазват нормативните изисквания. За периода са получени 78 сигнали от граждани, 38 от които основателни, на базата на които са дадени 53 предписания, съставени са 8 акта и са наложени 8 НП на стойност малко над 17 000 лв. Като постижение през миналата година бе посочено спирането на цех „Агломерация” в ОЦК- Кърджали със заповед на директора на РИОСВ- Хасково.

Екоинспекцията отчете добри резултати и по отношение информационно- образователни дейности и екологично възпитание на подрастващите. Сайтът на РИОСВ- Хасково за втора поредна година бе номиниран от Фондация „Програма Достъп до информация” за наградата „Златен ключ” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”. Интернет страницата е посетена през годината от около 20 000 потребители, което е с 6275 повече в сравнение с предходната. Подготвени са и са изпратени до регионалните медии 105 прессъобщения. За периода са постъпили 23 заявления за достъп до обществена информация без нито един отказ. Проведени са информационно- образователни кампании по повод всички празници на природата и всички организирани от МОСВ кампании и екоинициативи. Проведени са 4 ученически конкурса по повод различни празници на природата за рисунка, фотография, есе и най-озеленен двор и 2 изложби. Изработени са и представени 5 презентации с екологична насоченост. С подкрепата на РИОСВ- Хасково и предоставяне на информационни материали са организирани различни екоинициативи по повод празниците на природата в почти всички детски и учебни заведения на територията на областите Хасково и Кърджали. В края на годината бяха раздадени 10 грамоти за принос в опазването на околната среда на най-активните общини, училища и детски градини в региона.

РИОСВ- Хасково обявява следните ученически конкурси

Регионален ученически фотоконкурс по повод Международния ден на Земята-22 април на тема „Красивата природа на моя роден край”.  Фотографиите трябва да показват красиви природни места на територията на областите Хасково и Кърджали.  2012 г. е Международна година на водата и задължителен елемент във фотосите трябва да бъде водата.  Фотографиите следва да бъдат в дигитален формат (jpg) изпратени с прикачени файлове до регионалната екоинспекция на адрес [email protected]  или [email protected] , както и на хартиен носител, паспартирани. Фотографиите следва да бъдат донесени или изпратени по пощата от участниците на адрес: РИОСВ- Хасково, на ул. „Добруджа”-14 най- късно до  05.04.2012 г.. в отдел „Връзки с обществеността”. Всеки участник трябва да си изпише трите имена, години, адрес, училище, електронен адрес и тел. за връзка. Всяка фотография трябва да бъде придружена с текст, който да съдържа кратка информация за снимания обект. Творбите не трябва да са участвали в други конкурси. Жури ще излъчи трима победители в конкурса, които ще бъдат обявени на сайта на регионалната екоинспекция. Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие. За победителите са предвидени награди. С най- добрите фотографии ще бъде организирана изложба.

За втора поредна година по  повод Световния ден на околната среда- 5 юни, РИОСВ- Хасково организира конкурс между училищата и детските градини на територията на гр. Хасково за „Най- добре уреден и озеленен двор”.  Училищата и детските градини желаещи да участват в надпреварата следва да заявят желанието си за участие в РИОСВ на тел. 038/60-16-23 или на електронен адрес [email protected] най-късно до 15 май т.г. Специална комисия от експерти ще посети заявилите желание за участие в конкурса детски и учебни заведения и съответно ще определи кои три са най- добри стопани на своя двор.