РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Протокол за проведен първи етап от конкурс за длъжността мл.експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух "
14/02/2012

ПРОТОКОЛ

За проведен първи етап от конкурса за длъжността Младши експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух  и емисии на вредни вещества от неподвижни източници” в отдел „КОС” - 1 бр. на основание Заповеди №№ ЧР-8,ЧР-9/10.01.2012г. на Директора на РИОСВ-гр.Хасково за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

I. КАНДИДАТИ ЯВИЛИ СЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ
На 13.02.2012г., в сградата на ул.”Добруджа” №14, ет.5 в 11.15 часа, се явиха всички 6  допуснати кандидати.
Списък с резултатите на кандидатите
№ Име, Презиме, Фамилия-резултат от теста:
1. Татяна Тодорова Димитрова – 31т.
2. Гергана Вълкова Генева - Савова – 29т.
3. Искра Иванова Димитрова – 20т.
4. Цветанка Михайлова Матева – 29т.
5. Зорница Минкова Господинова – 31т.
6. Десислава Симеонова Благоева – 28т.

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА
А: Допускат се до интервю кандидатите, получили минимум точки – 20т. от решаването на теста:
№ Име,презиме,фамилия
1. Татяна Тодорова Димитрова
2. Гергана Вълкова Генева - Савова
3. Искра Иванова Димитрова
4. Цветанка Михайлова Матева
5. Зорница Минкова Господинова
6. Десислава Симеонова Благоева

Посочените кандидати трябва да се явят на 17.02.2012г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на ул. “Добруджа” №14 за провеждане на интервю.

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Дата 14.02.2012г.                                              Председател на конкурсна комисия:..................
гр.Хасково                                                                                                                            /Р.Стамова/