РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Уловът на жаби е забранен с изключение на видовете под регулирано ползване
30/01/2012

Във връзка с публикации в регионалните медии от 28.01.2012 г. за приемане на регламентиран ценоразпис за „недървени горски продукти” от горски територии, собственост на община Хасково, РИОСВ- Хасково с писмо до Общинския съвет уведоми, че по отношение на животинските видове  включени към Приложение № 3 и № 4 на Закон за биологичното разннообразие /ЗБР/  /ДВ бр.33 от 26.04.2011г./ са в сила  определени забрани и ограничения. Конкретно в случая  по отношение “улов на жаби от горски територии”, следва да се отбележи, че част от тези земноводни са защитени,  включени  към приложение  №3 от ЗБР   както следва:

ЗЕМНОВОДНИ AMPHIBIA
Сем. Крастави жаби Bufonidae
Зелена крастава жаба Bufo viridis
Кафява крастава жаба Bufo bufo
Сем. Кръглоезичести жаби Discoglossidae
Червенокоремна бумка Bombina bombina
Жълтокоремна бумка Bombina variegata
Сем. Жаби дървесници Hylidae
Жаба дървесница Hyla arborea
Сем. Чесновници Pelobatidae
Обикновена чесновница Pelobates fuscus
Балканска чесновница Pelobates syriacus balcanicus
Сем. Водни жаби Ranidae
Гръцка дългокрака жаба Rana graeca

Горепосочените видове са защитени съгласно българското законодателство и за тях  е в сила разпоредбата на чл. 38 от ЗБР, а именно:
„Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение № 3 се забраняват:
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри; 
 

Под режим на регулирано ползване са следните видове земноводни, влючени към приложение  №4 на ЗБР както следва:

ЗЕМНОВОДНИ AMPHIBIA
Сем. Водни жаби Ranidae
Водна жаба Rana ridibunda
Планинска водна жаба Rana temporaria
Зелена водна жаба Rana esculenta
 
За горепосочените видове е в сила чл. 41 от ЗБР а именно:
чл. 41. (1) Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в приложение № 4.
(2) В зависимост от състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните видове от приложение № 4 режимите и условията за ползването им обхващат:
1. предписания за достъп до определени райони;
2. временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации;
3. срокове, правила и методи за ползване;
4. въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри;
5. условия за покупка, продажба, притежаване, предлагане за продажба или транспортиране с цел продажба или изнасяне зад граница на екземпляри или части от тях;
6. условия за отглеждане и размножаване на животински и растителни видове при контролирани от човека условия.”
Режимите за опазването и ползването на видовете включени към чл. 41 от ЗБР се  определя  с ежегодна Заповед на Министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник.
По отношение на охлювите има издадена Заповед /РД-361/09.04.2004г./ на Министъра на околната среда и водите  за  определяне на режимите и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видоветe: лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomdtia/. 
Обобщено „уловът на жаби” е забранен с изключение на видовете под регулирано ползване,   като за последните трябва да се подаде заявление в РИОСВ – Хасково, което включва информация относно вида, количеството и мястото от където ще се събират жабите. Цялата информация следва да се изпрати в МОСВ за издаване на Заповед за ползването им.