РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Информация за полибромирани дифенил етери (PBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина и деривати (PFOS) в смеси и изделия в съответствие с Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
25/01/2012

Информация за полибромирани дифенил етери (PBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина и деривати (PFOS) в смеси и изделия в съответствие с Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ):

 Допълнителна информация относно новите индустриални УОЗ химикали – полибромирани дифенил етери (РBDE) и  перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните соли и перфлуороктан  сулфонил флуорид (PFOS-F)

- Въпросник за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE):(тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер),OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер) в различни приложения

- Въпросник за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)   в различни приложения