РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт – 2 бр. в отдел „Контрол на околната среда”
25/01/2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО
  

СПИСЪК
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт – 2 бр. в отдел „Контрол на околната среда”

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ:
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността мл.експерт – 2 бр. в отдел „КОС” съгласно обявата.
1.1 Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/
1.2 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
1.3 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
1.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за двете длъжности съгласно обявата.
минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше - / минимална степен – професионален бакалавър/ -  инж. химик
- професионален опит – не се изисква.

Име, презиме и фамилия на кадидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата /1/

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността /2/

Основание за недопускане

1. Мелина Красимирова Петкова

да

не

няма необходимата специалност

2. Красимир Атанасов Костадинов

да

не

няма необходимата специалност

3. Татяна Тодорова Димитрова

да

да

 

4. Симона Недкова Петкова

да

не

няма необходимата специалност

5. Елена Христова Златанова

да

не

няма необходимата специалност

6. Гергана Вълкова Генева-Савова

да

да

 

7. Станислава Иванова Лазарова

да

не

няма необходимата специалност

8. Мюрифе Мюсреф Салим

да

не

няма необходимата специалност

9. Петя Димитрова Димитрова

да

не

няма необходимата специалност

10. Искра Иванова Димитрова

да

да

 

11. Ерсин Исмаил Савова

да

не

няма необходимата специалност

12. Цветанка Михайлова Матева

да

да

 

13. Зорница Минкова Господинова

да

да

 

14. Ася Юлиянова Георгиева

да

не

няма необходимата специалност

15. Десислава Симеонова Благоева

да

да

 

 ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
1. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Татяна Тодорова Димитрова
2. Гергана Вълкова Генева-Савова 
3. Искра Иванова Димитрова
4. Цветанка Михайлова Матева
5. Зорница Минкова Господинова
6. Десислава Симеонова Благоева

Посочените кандидати трябва да се явят на 13 февруари 2012 г. / понеделник / от 10:00 часа за решаване на тест за длъжност „Управление на производствени и опасни отпадъци” и от 11:15 за решаване на тест за длъжността „Оценка и управление качеството на атм. въздух и емисии на вредни вещества от неподвижни източници” - сградата на РИОСВ – гр.Хасково, адрес: ул. “Добруджа” № 14, ет. 5

2. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Мелина Красимирова Петкова - няма необходимата специалност
2. Красимир Атанасов Костадинов - няма необходимата специалност
3. Симона Недкова Петкова - няма необходимата специалност
4. Елена Христова Златанова - няма необходимата специалност
5. Станислава Иванова Лазарова - няма необходимата специалност
6. Мюрифе Мюсреф Салим - няма необходимата специалност
7. Петя Димитрова Димитрова - няма необходимата специалност
8. Ерсин Исмаил Савова - няма необходимата специалност
9. Ася Юлиянова Георгиева - няма необходимата специалност
      

Дата: 25.01.2012 г                                Председател на конкурсната комисия:  ……………….
гр. Хасково                                                                                                               /Р.Стамова/

 

Нормативна база за самоподготовка:
1. ЗАКОН за опазване околната среда
2. ЗАКОН за управление на отпадъците
3. Наредба № 6 от 2004 г.за условията и изискванията за изграждането и експлоата¬цията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
4. Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
5. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
6. Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
7. Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
8. Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (ДВ бр.70/11г).