РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявление за конкурс за длъжност младши експерт – 2 бр. в отдел „Контрол на околната среда”
11/01/2012

Република България
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ

РИОСВ – Хасково, гр.Хасково, ул.”Добруджа”-14, тел. 038/60-16-12 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № ЧР-8/10.01.2012  г. на Директора на РИОСВ – Хасково
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

1.За длъжностите:
1.1 Младши експерт „Управление на производствени и опасни отпадъци”-1 бр. в отдел „Контрол на околната среда”

1.2 Младши експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух и емисии на   вредни вещества от неподвижни източници”-1 бр. в отдел „Контрол на околната среда”

 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на  длъжностите са:
- образование: висше /минимална степен – професионален бакалавър/ 
- по т.1.1. инженер химик
- по т.1.2. инженер химик
- професионален опит – не се изисква
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши 

3. Начин за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- интервю

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  /ако има такъв/.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявата в местен ежедневник в РИОСВ–Хасково, ул.”Добруджа”-14, всеки работен ден. Обявата е поместена във в-к “Хасковска Марица” 

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето на РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа”-14 и  www.riosv-hs.org

7. Описание на длъжността:

- мл. експерт „Оценка и управление качеството на атм. въздух и емисии на вредни вещества от неподвижни източници”- Прилагане и контрол на законодателството, касаещо опазване чистотата на атмосферния въздух и околната среда. Превантивен, текущ и последващ контрол за ограничаване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух.
- мл. експерт « Управление на производствени и опасни отпадъци» - Прилагане и контрол на законодателството, касаещо промишлени предприятия генериращи отпадъци, юридически и физически лица, регистрирани по търговския закон, извършващи третиране /събиране, транспортиране, оползотворъване и обезвреждане/ на отпадъци, общини и кметства.

8. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 335лв.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras

11.01.2011 г.
гр. Хасково