РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявление за конкурс за длъжност младши експерт – 2 бр. в отдел „Контрол на околната среда”
11/01/2012

Република България
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ

РИОСВ – Хасково, гр.Хасково, ул.”Добруджа”-14, тел. 038/60-16-12 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № ЧР-8/10.01.2012  г. на Директора на РИОСВ – Хасково
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

1.За длъжностите:
1.1 Младши експерт „Управление на производствени и опасни отпадъци”-1 бр. в отдел „Контрол на околната среда”

1.2 Младши експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух и емисии на   вредни вещества от неподвижни източници”-1 бр. в отдел „Контрол на околната среда”

 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на  длъжностите са:
- образование: висше /минимална степен – професионален бакалавър/ 
- по т.1.1. инженер химик
- по т.1.2. инженер химик
- професионален опит – не се изисква
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши 

3. Начин за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- интервю

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  /ако има такъв/.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявата в местен ежедневник в РИОСВ–Хасково, ул.”Добруджа”-14, всеки работен ден. Обявата е поместена във в-к “Хасковска Марица” 

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето на РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа”-14 и  www.riosv-hs.org

7. Описание на длъжността:

- мл. експерт „Оценка и управление качеството на атм. въздух и емисии на вредни вещества от неподвижни източници”- Прилагане и контрол на законодателството, касаещо опазване чистотата на атмосферния въздух и околната среда. Превантивен, текущ и последващ контрол за ограничаване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух.
- мл. експерт « Управление на производствени и опасни отпадъци» - Прилагане и контрол на законодателството, касаещо промишлени предприятия генериращи отпадъци, юридически и физически лица, регистрирани по търговския закон, извършващи третиране /събиране, транспортиране, оползотворъване и обезвреждане/ на отпадъци, общини и кметства.

8. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 335лв.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras

11.01.2011 г.
гр. Хасково