РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Важно изменение в § 17, ал. 1 и § 18 от ЗУО
22/12/2011

     Съгласно § 98 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (В сила от 01.01.2012 г. Обн. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.). в § 17, ал. 1 и § 18, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 30 от 2011 г.) думата "9-месечен" се заменя с "10-месечен".

     Съобразно тази разпоредба лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 в 10-месечен срок (срока се удължава с един месец) от влизането в сила на този закон; Съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13а, ал. 3 в 10-месечен срок (срока се удължава с един месец)от влизането в сила на този закон.