РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Важно изменение в § 17, ал. 1 и § 18 от ЗУО
22/12/2011

     Съгласно § 98 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (В сила от 01.01.2012 г. Обн. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.). в § 17, ал. 1 и § 18, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 30 от 2011 г.) думата "9-месечен" се заменя с "10-месечен".

     Съобразно тази разпоредба лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 в 10-месечен срок (срока се удължава с един месец) от влизането в сила на този закон; Съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13а, ал. 3 в 10-месечен срок (срока се удължава с един месец)от влизането в сила на този закон.