РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания
22/12/2011

Режим за устройство и управление на горите в натура 2000

     На заседание на националния съвет по биологично разнообразие проведено през 2010 г. е приета разработка "Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания от Приложение №1 на Закона за Биологичното разнообразие". През 2011 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е утвърдил цитираната разработка за прилагане в практиката при планиране и провеждане на сечите в горите на основание чл.4, ал.1, т. 2 от Наредба №8 от 5 август 2011 г.  за сечите в горите (ДВ, бр.64/2011 г.)

С документа може да се запознаете Тук.