РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Находище на рядко срещано растение предстои да бъде обявено за Защитена територия!
14/10/2011

     Открито е ново находище на защитения растителен вид включен в Червената книга на България  Astragalus thracicus, Тракийско сграбиче или Тракийски клин в землището на с. Воденци, община Стамболово. В България има само 3 находища на това растетие- в ямболски, сливенски и в нашия регион. Популациите на вида се развиват върху скалисти варовити терени. Обитава каменливи тревисти и храсталачни места, върху плитки, сухи и ерозирани почви. Предстои находището да бъде обявено за защитена територия по проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии  за опазване на растения в България чрез използване на модела на растителни микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите.

     Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път у нас. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда обявяване на 56 микрорезервата със статут на защитени местности по българското законодателство за 47 вида растения с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите на територията на България защитени територии,  разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване.
 
     На територията на РИОСВ- Хасково се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии за опазване на застрашените от изчезване видове триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс,  жлезист лопен, като към тях е добавен и видът тракийско сграбиче. 

За повече информация: http://s-kay.com/life/bg_home.php

Снимки: Вл. Трифонов