РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ призовава местните власти и обществеността за активно участие в Европейската седмица на мобилността
31/08/2011

     Общо през месец август експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 67 проверки на 54 обекта. Дадени са 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставенен е  акт и е издадено наказателно постановление за неподдържане на пречиствателно съоръжение в експлоатационна изправност. Постъпилите суми по наложени санкции са 1 847 лв. 
     Значителна част от дадените предписания касаят приемането и предаването на отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от Закона за управление на отпадъците.  Дадени са предписания и за предпрпиемане на допълнителни мерки по опазването на няколко вековни дървета в региона. През месеца бяха засилени  проверките на ракиените казани, предвид усилената им работа през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване, изправността на техническите съоръжения и взимане на проби от отпадните води. 
     През месеца са получени сигнали за 9 пострадали защитени видове птици-  2 царски орли, 6 щъркела и 1 чухал. Осем от птиците са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни- Ст. Загора. Единият от царстите орли е намерен умрял в близост до електрически стълб в с.Левка , общ. Свиленград и вероятната причина за смъртта му е токов удар. Екземплярът е предоставен на Националния природонаучен музей- София. На Зеления телефон са постъпили 6 сигнала. 
     Започна записването на градове в Европейската седмица на мобилността, като участващи и поддържащи инициативата. Първото което трябва да направят общините е да попълнят регистрационна карта на български език на адрес http://www.mobilityweek.eu/registration/ Тази година мотото на кампанията е „Алтернативна мобилност“и ще се проведе за десети път 16 до 22 септември, като целта е да се стимулират местните власти да въвеждат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да насърчава гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Основните критерии за участие са публикувани в сайта на регионалната екоинспекция.
    РИОСВ- Хасково призовава повече градове от областите Хасково и Кърджали да се включат в Европейската семица на мобилността като я поддържат или участват в нея. Регистриралите се в инициативата следва да уведомят регионалната екоинспекция! Участие с различни инициативи могат да вземат също различни институции, фирми, училища и отделни граждани, като подкрепят идеята „В града без моята кола", ако поне  един ден през европейската седмица на мобилността се придвижват без МПС или използват безопасни за околната среда други видове транспорт.
    До 20 октомври продължава и приемането в РИОСВ на рисунки, фотографии и есета за участие в националния конкурс за деца и юноши на тема „Обичам природата и аз участвам”, организиран от  МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов”.