РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 70 обекта през юли
29/07/2011

     Общо през месец юли експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 72 проверки на 67 обекта. Дадени са 70 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложени са 2 санкции и e издадено наказателно постановление на стойност 5 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 14 646 лева. 

     40 от дадените предписанията през месеца са по направление „Опазване на биологичното разнообразие”. Проверени са и са дадени предписания на билкозаготвителните пунктове в региона във връзка с промените в Закона за лечебните растения.  Обект на проверки през месеца бяха и 4-те поддържани резервати на територията на РИОСВ- Хасково- Женда, Боровец, Борака и Чамлъка и принадлежащите им защитени местности. Една от основните цели на проверките бе набелязване на мерки за подобряване състоянието на поддържаните резервати и евентуално кандидатстване за финансиране пред ОПОС. Дадени са предписания на Община Димитровград  и ДГС- Хасково за маркиране и поставяне на указателни табели на Защитените местности„Нощувка на малък корморан” и ”Пропадналото блато. Същите предписания имат и Общините Джебел за ЗМ ”Вековните борове”, Община Черноочене за ПЗ”Елата” и ЗМ”Боровете и Община Молчилград за ЗМ „Вкаменената гора” и ЗМ”Равен”. През юли бе извършен  мониторинг на местообитание- субсредиземноморски борови гори- черен бор в поддържан резерват „Женда” и на защитения вид водна лилия в ЗМ „Злато поле”.

      Съставените актове са за непочистени пречиствателни съоръжения. По сигнали на граждани са спасени 5 защитените видове животни и птици- блатна костенурка, малък царски орел и 3 щъркела, птиците са изпратени на лечение в Спасителен център за диви животни- Ст. Загора. За периода на Зеления телефон са постъпили 3 сигнала, единият от които е неоснователен. 

     РИОСВ- Хасково напомня, че срокът за изпращане на есета, рисунки и фотографии за конкурса „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и Фондация „Д.Бербатов” е до 24.10.2011 г.