РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на билкозаготвителите
01/07/2011

Според последните промени в Закона за лечебните растения , билкозаготвителят (лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка) е длъжен да уведоми РИОСВ за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях, да изкупува само билки за които е издадено позволително, което следва да се съхранява до 31 март на следващата календарна година. Позволителното се издава на юридическо или на физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения и определя: вида на ползването,  разрешеното количество, района или конкретното находище, начина и срока на ползване, други условия, свързани с опазване на находището, както и лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляря на позволителното. Позволително за ползване на лечебните растетия се издава съответно от кмета на а общинтаа, областния управител, директора на ДГС или на национален парк. Забранява се на физически и на юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които няма издадено позволително за ползване или удостоверение за отглеждане в култура.

     Когато позволителното е издадено на билкозаготвител- юридическо лице, в него поименно се записват физическите лица с които той организира събирането, като броят им не може да бъде повече от 20 души. Задължително е и воденето на книга регистрирана в РИОСВ за изкупени, реализирани и налични количества билки в склада. При прекратявана на дейността на пунта или склада за билки, следва  уведомявене на РИОСВ в седемдевен срок и предоставяне на обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани до момента на прекратяване на дейността билки за срок от една година. Който не уведоми РИОСВ за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки без позволително или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки и за техния произход, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, не предоставя обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв. Лицата, които не предоставят обобщена информация пред РИОСВ за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.
На територията на РИОСВ- Хасково има 4 билкозаготвителни пункта в Любимец, Кърджали, Свиленград и Крумовград.