РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 26.02.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Няма регистрирани превишения над допустимите норми на фини прахови частици и серен диоксид в Кърджали!
18/07/2011

     Във връзка с публикации в печата през месец юли т.г.от страна на 24 Rodopi.com и Комитетът за спасение на Кърджали, според които  „8 дни през месец юли въздухът в Кърджали е с превишени стойности на фини прахови частици.” и „Системно обгазяване на града и околностите му със серен диоксид и „умишлено бездействие" на МОСВ, с което се застрашава „живота и здравето на населението на община Кърджали", РИОСВ- Хасково уведомява:
Според действащата Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух за ФПЧ10 са регламентирани средноденонощна норма за 24 часа (50 μg/m3) и средногодишна норма за една календарна година(40 μg/m3). Цитираните в медииното пространство стойности са средночасови (измерени в рамките на един час). Сравнението на средночасова стойност със средноденоденонощна норма е некоректно и несравнимо! РИОСВ- Хасково категорично заявява, че през месец юли т.г. към днешна дата не са регистрирани средноденонощни превишения на съдържанието на Фини прахови частици в атмосферния въздух на гр. Кърджали.

     След спиране със заповед на директора на РИОСВ- Хасково на производствената дейност на цех ”Агломерация” в ОЦК АД- Кърджали не са регистрирани от АИС”Студен кладенец” превишения на серен диоксид в атмосферния въздух на града. Съгласно горепосочената наредба за серен диоксид са регламентирани средночасова (350 μg/m3) и средноденонощна (125 μg/m3) норми. По последни данни за месец юли т.г. към днешна дата не са регистрирани средноденонощни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух на гр. Кърджали. РИОСВ-Хасково редовно публикува на своята интернет страница данни за мониторинга на околната среда по показател атмосферен въздух. Задължение на РИОСВ е да уведоми своевремнно населението при превишение на алармените прагове на всички замърсители на атмосферния въздух в региона и до сега това е правено при необходимост. Недопустимо е в медийното пространство неоснователно да се всява тревога относно здравето и живота на населението без да е потърсена информация от контролните органи. Към настоящия момент жителите на гр. Кърджали нямат основание за притеснение относно съдържанието на ФПЧ10 и серен диоксид в атмосферния въздух, които са под допустимите норми!