РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ със 104 проверки през юни
01/07/2011

     Общо през месец юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 104 проверки на 84 обекта. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 23 500 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност  16 650 лв.

     През месеца бяха извършени съвместни проверки на площадки за цветни и черни метали от експертите на РИОСВ- Хасково и инспекторите на ОД на МВР в двете области. Съвместните действия бяха насочени към противодействие на престъпленията, свързани с търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.  Обект на проверките бе воденето на документация съгласно изискванията.  Бяха проверени 17 фирми, стопанисващи 42 площадки на територията на област Хасково и 3 на територията на област Кърджали. Съгласно компетенцията на РИОСВ бяха констатирани отделни нарушения за които са дадени  2 предписания и е съставен един акт.

     Издадени са наказателни постановления на ТЕЦ”Марица-3” АД на стойност 10 000 лв.за неизпълнение на изискването за оросяване на всички участъци от сгуроотвалите, които са източник на неорганизирани емисии от прах и на Неохим”АД на стойност 4 000 лв. за изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения. Наказателни постановления по 500 лв. са издадени и на три физически лица за незаконно притежание на костенурки.

     Дадени са предписания на кмета на община Джебел за предприемане на всички необходими мерки за ограничаване и прекратяване изхвърлянето на битови отпадъци в деретата на с. Припек,  за почистването и извозването им до регламентираното сметище в гр. Кърджали и за поставяне на необходимия брой контейнери в селото за битови отпадъци.

     През месеца бе извършен мониторинг на защитените растителни видове дремников главопрашник, пърчовка, родопски крем и триделнолистен ериолобус. На Зеления телефон са постъпили 3 сигнала. Спасени през месеца по сигнали са 3 защитени вида- таралеж, бял щъркел и сокол скитник, двете птици са изпратени на лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.