РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Приключиха проверките на площадките за цветни и черни метали
24/06/2011

     17 фирми за черни и цветни метали, провериха в началото на седмицата експертите от РИОСВ- Хасково. Проверените фирми стопанисват 42 площадки на територията на област Хасково и 3 на територията на област Кърджали. От тях 16 не функционират. Обект на проверките е воденето на документация съгласно изискванията, едно от които са задължителните за всички площадки регистри на покупките и вноса и на продажбите и износа и вписването на всички обстоятелства непосредствено след извършването на сделките за получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали. Също спазено ли е изискването лицата, които притежават документ и за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба МПС, да се съхраняват на отделни площадки или в обособени части от площадката. 

     Резултатът от извършените проверки сочи, че на територията за двете области не са констатирани значими нарушения съгласно компетенцията на РИОСВ- Хасково. Дадени са 2 предписания за представяне на отчетни книги и за преустановяване събирането на излезло от употреба електическо и електронно оборудване, поради липса на разрешително, като по последното предстои съставяне на акт. 

     Специализираната операция се проведе на територията на цялата страна. Акцията се извърши съвместно от експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите и органи на МВР. Съвместните действия са насочени към противодействие на престъпленията, свързани с търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.   

      На територията на Област Хасково за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали са лицензирани 94 площадки, стопанисвани от 36 фирми. На територията на област Кърджали броят на площадките е 23, стопанисвани от 12 фирми.