РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три общини с предписания за опазване на блатното кокиче
31/05/2011

     Експертите от РИОСВ- Хасково провериха през месец май 71 обекта. За същия период са дали над сто предписания за различни нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта и са издадени  5 наказателни постановления на стойност 48 000 лв. Постъпилата през месеца сума от текущи месечни санкции и наложени наказателни постановления, включително и от преходни периоди е  6 156 лв. лева. 

     Акт за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и четири от наказателните постановления на обща стойност 45 000 лв. са издадени на ОЦК АД- Кърджали. След  прекратяване на производствената дейност на част от оловното производство (Агломерационната машина в цех „Агломерация” от Инсталацията за производство на олово и оловни сплави) на “ОЦК” АД  не са регистрирани превишения над допустимите норми на съдържанието на серен диоксид в атмосферния въздух в Кърджали.  

     Със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова до края на годината се забранява ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. Съгласно Закона за биологичното разнообразие блатното кокиче е защитен вид, поставен под специален режим на опазване и ползване. Ежегодно екоексперти проверяват състоянието на естествените находища. Ползването на листно-стъблена маса от блатно кокиче ще бъде разрешена отново, ако се прецени, че популацията се възстановява. В Хасковска област находищата на билката са в ПЗ "Сазлъка"- общ. Харманли, ЗМ "Лозенски кът"- общ. Свиленград и ЗМ "Долната ова"- общ. Любимец. Въз основа на заповедта от страна на РИОСВ- Хасково са дадени предписания на Общините Харманли, Любимец и Свиленград за осигуряване на ежедневни проверки, вкл. през почивните дни за нерегламентиран добив на блатно кокиче. Тяхно задължение е да обявят публично заповедта сред населението, в чиито землища се намират находищата и да осъществяват контрол по опазване и съхраняване на билката в стопанисваните от тях територии.    

     През месеца експерти от РИОСВ- Хасково взеха участие в ежегоден мониторинг по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и проучване по проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати” на защитените видове провански салеп, триразделнолистен ериолобус и жлезист лопен.

     По повод Инициативата на МОСВ „Зелена вълна” и празниците на природата през месеца- Световния ден на климата- 15 май, Световнитe дни на мигриращите птици -14 и 15 май, Международния ден  на биологичното разнообразие -22 май и предстоящия Световен ден на околната среда- 5 юни бяха организирани различни екоинициативи сред подпастващите с цел повищаване на информираността и екологичното им възпитание: открит урок, изложба от детски рисунки, конкурси за есе и  за най- озеленен училищен двор и други съвместни образователни програми. 

     На Зеления телефон за месеца са постъпили 2 сигнала. Спасени са 3 защитени видове птици - 2 щъркела и 1 сова, които са изпратени на лечение в Спасителен център за диви животни- Ст.Загора. 

     РИОСВ- Хасково съобщава, че връчването на грамотите и наградите от конкурса за „Най- озеленен и добре поддържан двор” между училищата и детските градини  в Хасково по повод Световния ден на околната среда ще се състои на 3 юни- петък от 14.00 ч. в залата на РИОСВ- Хасково, ул.”Добруджа”-14 , ет.5.