РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три общини с предписания за опазване на блатното кокиче
31/05/2011

     Експертите от РИОСВ- Хасково провериха през месец май 71 обекта. За същия период са дали над сто предписания за различни нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта и са издадени  5 наказателни постановления на стойност 48 000 лв. Постъпилата през месеца сума от текущи месечни санкции и наложени наказателни постановления, включително и от преходни периоди е  6 156 лв. лева. 

     Акт за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и четири от наказателните постановления на обща стойност 45 000 лв. са издадени на ОЦК АД- Кърджали. След  прекратяване на производствената дейност на част от оловното производство (Агломерационната машина в цех „Агломерация” от Инсталацията за производство на олово и оловни сплави) на “ОЦК” АД  не са регистрирани превишения над допустимите норми на съдържанието на серен диоксид в атмосферния въздух в Кърджали.  

     Със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова до края на годината се забранява ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. Съгласно Закона за биологичното разнообразие блатното кокиче е защитен вид, поставен под специален режим на опазване и ползване. Ежегодно екоексперти проверяват състоянието на естествените находища. Ползването на листно-стъблена маса от блатно кокиче ще бъде разрешена отново, ако се прецени, че популацията се възстановява. В Хасковска област находищата на билката са в ПЗ "Сазлъка"- общ. Харманли, ЗМ "Лозенски кът"- общ. Свиленград и ЗМ "Долната ова"- общ. Любимец. Въз основа на заповедта от страна на РИОСВ- Хасково са дадени предписания на Общините Харманли, Любимец и Свиленград за осигуряване на ежедневни проверки, вкл. през почивните дни за нерегламентиран добив на блатно кокиче. Тяхно задължение е да обявят публично заповедта сред населението, в чиито землища се намират находищата и да осъществяват контрол по опазване и съхраняване на билката в стопанисваните от тях територии.    

     През месеца експерти от РИОСВ- Хасково взеха участие в ежегоден мониторинг по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и проучване по проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела на растителните микрорезервати” на защитените видове провански салеп, триразделнолистен ериолобус и жлезист лопен.

     По повод Инициативата на МОСВ „Зелена вълна” и празниците на природата през месеца- Световния ден на климата- 15 май, Световнитe дни на мигриращите птици -14 и 15 май, Международния ден  на биологичното разнообразие -22 май и предстоящия Световен ден на околната среда- 5 юни бяха организирани различни екоинициативи сред подпастващите с цел повищаване на информираността и екологичното им възпитание: открит урок, изложба от детски рисунки, конкурси за есе и  за най- озеленен училищен двор и други съвместни образователни програми. 

     На Зеления телефон за месеца са постъпили 2 сигнала. Спасени са 3 защитени видове птици - 2 щъркела и 1 сова, които са изпратени на лечение в Спасителен център за диви животни- Ст.Загора. 

     РИОСВ- Хасково съобщава, че връчването на грамотите и наградите от конкурса за „Най- озеленен и добре поддържан двор” между училищата и детските градини  в Хасково по повод Световния ден на околната среда ще се състои на 3 юни- петък от 14.00 ч. в залата на РИОСВ- Хасково, ул.”Добруджа”-14 , ет.5.